MWSE to bezpieczny wybór dla kandydata na studia

Jakie nowości w szkolnictwie wyższym przygotowało Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego?

Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni na zadania związane z kształceniem studentów ma preferować podniesienie jakości studiów przez m. in. ograniczenie liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego (standard: 13 studentów na jednego nauczyciela).

Do tej pory publiczne uczelnie akademickie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe otrzymywały dotacje na kształcenie studentów wg tego samego algorytmu, z uwzględnieniem liczby studentów (im więcej studentów tym wyższe kwoty), obecnie algorytm dla państwowych wyższych szkół zawodowych jest inny. Zmiana algorytmu ma spowodować odejście od masowego kształcenia i przejście na kształcenie jakościowo lepsze.

Uczelnie akademickie dostaną więcej środków m.in. wtedy, gdy:

 • na jednego nauczyciela akademickiego będzie przypadało nie więcej niż 13 studentów;
 • będą posiadały kategorię naukową (im wyższa kategoria tym więcej środków);
 • będą zatrudniały na pierwszym miejscu pracy wysokiej klasy kadrę naukową;
 • będą posiadały wysoki poziom umiędzynarodowienia.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe będą otrzymywały dotację według algorytmu podziału dotacji, który m. innymi przełoży się na wyższe kwoty wówczas, gdy:

 • na jednego nauczyciela akademickiego będzie przypadało nie więcej jak 13 studentów;
 • będą prowadziły studia licencjackie o profilu praktycznym;
 • będą zatrudniały na pierwszym miejscu pracy kadrę nauczycieli akademickich.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe chcące prowadzić kierunki na poziomie studiów magisterskich będą otrzymywały na nie tylko 60% podstawy naliczania. Ponadto na zatrudnienie kadry nauczycieli akademickich, dla których państwowa wyższa szkoła zawodowa nie jest pierwszym miejscem pracy otrzymają tylko 60% podstawy naliczania. Nadto należy dodać, że algorytm nie przewiduje środków na badania naukowe.

Algorytm podziału dotacji na zadania związane z kształceniem studentów nie dotyczy uczelni niepublicznych, bo one utrzymują się z wpłat czesnego, a Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest właśnie taką uczelnią. MWSE, chociaż jest uczelnią niepubliczną, spełnia wszelkie wymagania projakościowe stawiane publicznym uczelniom akademickim pretendującym do wysokiej dotacji, a mianowicie:

 • spełnia wymogi 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego;
 • posiada kategorię naukową B;
 • zatrudnia na pierwszym miejscu pracy 90% kadry nauczycieli akademickich na studiach licencjackich i magisterskich o profilu ogólnoakademickim w szczególności na kierunkach zarządzanie i pedagogika;
 • posiada wysoki poziom umiędzynarodowienia.

Jakie wnioski wynikają z nowych regulacji Ministerstwa dla kandydatów na studia?

 • na uczelnie publiczne prowadzące atrakcyjne kierunki, np. kierunki ekonomiczne, zostanie przyjęta znacząco mniejsza liczba studentów np. 30-40% w porównaniu do roku ubiegłego; kandydaci na studia powinni zatem zapoznać się z limitami przyjęć na dany kierunek studiów,wcześniej ustalonymi przez uczelnie;
 • kandydaci na studia niestacjonarne powinni upewnić się, czy uczelnie akademickie będą uruchamiać nabór na tego typu studia na danym kierunku;
 • rozważyć w pierwszej kolejności wybór tych kierunków, które prowadzą studia licencjackie i magisterskie, a więc zapewniają realizację pełnego cyklu kształcenia;
 • wybrać odpowiednio do swoich możliwości i aspiracji profil studiów ogólnoakademicki lub profil praktyczny;
 • wybierać te uczelnie, które już teraz spełniają ministerialne wymogi minimów kadrowych tj. mają ustabilizowaną kadrę nauczycieli akademickich zatrudnioną na pierwszym miejscu pracy;
 • należy zważać na rygory  przyjęcia na studia na obranym kierunku w danej uczelni, mniejszą wagę przywiązywać do często podawanych danych ogólnych  dotyczących bilansu liczby miejsc i liczby kandydatów na studia.

Kandydacie, decydując się na studia od października 2017 roku rozważ powyższe aspekty! Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie to wybór pewny i bezpieczny!