Katedra Nauk o Wychowaniu 17.05.2018

Relacja uczeń - nauczyciel 2018 plakatPatronat nad konferencją objęli prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie , Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń‒nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorakim podejściem do interpretacji hasła relacja uczeń‒nauczyciel oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.
Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

Zapraszamy zainteresowanych tematyką konferencji do przygotowania wystąpienia, zgłoszenia swojego udziału oraz prezentacji swoich badań w tym zakresie.

Obszary tematyczne konferencji

 • Znaczenie wzajemnej interakcji nauczyciel‒uczeń dla procesu nauczania
 • Różnice pomiędzy podejściem autorytarnym a liberalnym w procesie edukacji
 • Osobowość nauczyciela a skuteczność jego oddziaływania
 • Cechy osobowościowe uczniów i nauczycieli i ich wpływ na procesy komunikacji
 • Podejmowanie ról zawodowych ‒ świadome, konstruktywne, odpowiedzialne
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w rozmowach z rodzicami uczniów
 • Planowanie i realizacja zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod aktywnych
 • Sposoby aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
 • Postrzeganie nauczycieli przez uczniów – „dobry nauczyciel”, atrakcyjność zawodu nauczyciela
 • Konflikty i agresja w środowisku szkolnym – rozwiązywanie problemów i zapobieganie
 • Kształtowanie się relacji uczeń‒nauczyciel w ostatnim stuleciu – w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Wystąpienia

Wystąpienia mogą być w formie komunikatu lub posteru. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decyzji o formie wystąpienia. Przewidziana jest publikacja najciekawszych wystąpień.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.falinska@mwse.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Konferencja Naukowa „Relacja uczeń–nauczyciel”.
Zgłoszenie udziału w konferencji należy dokonać do dnia 16 kwietnia 2018 r. na załączonej karcie zgłoszenia na konferencję.

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych sekcjach zostanie podana po zgłoszonych wystąpieniach, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w Komunikacie 2.
Informacje na temat konferencji dostępne w zakładce „Konferencje i seminaria

Udział w konferencji jest bezpłatny.