Atrakcyjne nowości w ofercie studiów I i II stopnia!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uruchomione zostaną nowe specjalności na studiach I i II stopnia, zarówno na Wydziale Zarządzania i Turystyki jak i na Wydziale Nauk Społecznych. Nowością na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie jest specjalność Logistyka w biznesie.

Pracownicy Katedry Zarządzania zapraszają na specjalność Logistyka w biznesie, zarówno na studia I jak i II stopnia.

Logistyka w biznesie, czyli w każdym rodzaju działalności gospodarczej generującej dochody, zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Jest też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych, a także prowadzenia własnej działalności. Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Krotko mówiąc, Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do:

  • pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów I stopnia obejmuje, poza kursem podstawowym trwającym 3 semestry, przedmioty specjalnościowe, np. systemy IT w logistyce, ekonomikę produkcji z elementami zarządzania produkcją, rachunek kosztów w logistyce, transport i spedycję, logistykę w produkcji i usługach. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty: prawo transportowe, zarządzanie produkcją, systemy logistyczne, zarządzanie dystrybucją i łańcuchem dostaw, controlling procesów logistycznych.

Zobacz szczegółowy plan studiów specjalności: