Stypendia socjalne, specjalne, zapomogi

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne na dany rok akademicki (Zarządzenie Rektora 2/R/2018 z 28.09.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 PDF 180 KB).

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się z dochodów studenta i członków jego rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający dany rok akademicki, na który student wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwoty środków przyznanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz liczby osób w poszczególnych grupach dochodowych.

Stypendium socjalne student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta
  1. Do dochodu wliczają się stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.
  2. Do dochodu nie będą wliczały się stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art.21 ust.1 pkt 40 b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2012 roku poz. 361 z późniejszymi zmianami)

Art. 21 ust 1 pkt 40 b : „Wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnionych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800,00 złotych”.

Ważne!

Przepisy pozwalają na ubieganie się o przyznanie stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymanie dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia , oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej (art. 179 ust. 4 pkt 3):
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w  art. 179 ust. 4 pkt 2, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. kwota 930,35 złotych do 31.10.2017 r.)
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku o jego przyznanie wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Studentowi, któremu ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygasa w trakcie roku akademickiego stypendium przyznawane jest na okres ważności orzeczenia.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuacją materialną może być w szczególności:

  • choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub innego członka najbliższej rodziny,
  • śmierć członka najbliższej rodziny,
  • klęski żywiołowe (powódź, pożar itp.).

Wysokość zapomogi uzależniona jest od: wielkości środków finansowych, którymi dysponuje uczelnia, wysokości doraźnego, losowego wydatku studenta lub poniesionej straty, od sytuacji materialnej studenta.

Student może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek studenta. Wnioski student składa na formularzach uczelnianych.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zarządzenie wprowadzające regulamin: Zarządzenie 03/R/2018 Rektora MWSE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów MWSE w Tarnowie PDF 79 KB

Druki do pobrania