Stypendia dla najlepszych studentów

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Student może się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednej, wybranej przez siebie podstawie, spośród wcześniej wymienionych.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia oraz od początku pierwszego semestru studiów II stopnia, rozpoczętego w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Środki finansowe przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymywać student, który uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, nie niższą niż 4,40.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych może otrzymywać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach studiów.

Za wysokie wyniki sportowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium, uważa się :

 • udział w igrzyskach olimpijskich,
 • zajęcie 1-7 miejsca w mistrzostwach świata,
 • zajęcie 1-6 miejsca w akademickich mistrzostwach świata,
 • zajęcie 1- 5 miejsca w mistrzostwach Europy,
 • zajęcie 1-4 miejsca w akademickich mistrzostwach Europy,
 • zajęcie 1- 3 miejsca w mistrzostwach Polski.

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe może otrzymać student, który posiada określone osiągnięcia naukowe:

 • publikacje, referaty lub opracowania naukowe, nieobjęte programem nauczania,
 • nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową – udział w konkursach regionalnych (zajęcie miejsca 1-3), ogólnopolskich (miejsca 1-3), międzynarodowych (miejsca 1 – 5),
 • aktywne uczestnictwo w kole naukowym – udział co najmniej w dwóch projektach naukowych zrealizowanych przez koło w poprzednim roku akademickim,
 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu, prezentacja).

Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne, może otrzymać student, który posiada określone osiągnięcia artystyczne:

 • udział w konkursach ogólnopolskich z zajęciem miejsca 1- 3,
 • udział w konkursach międzynarodowych z zajęciem miejsca 1-5.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz :

 • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym – w okresie tych studiów.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia oraz od początku pierwszego semestru studiów II stopnia, rozpoczętego w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Druki do pobrania