Regulamin praktyk na kierunku Zarządzanie

Tekst jednolity (obowiązuje od dnia 1 października 2014 r.)

I. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 243, poz. 1445),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia (Dz.U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520),
 4. Statut Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie,
 5. Regulamin studiów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie.
II. Postanowienia ogólne
 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) Uczelnia – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,
  b) Praktyka – praktyka studencka,
  c) Regulamin – regulamin praktyk.
 2. Praktyki są integralną częścią planu studiów i programu kształcenia dla studentów I stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Praktyka powinna być zgodna z charakterem kierunku studiów.
 4. Czas trwania praktyki, w tym liczbę przyznanych punktów ECTS, określa plan studiów zatwierdzony przez Senat.
 5. Praktyki pełnią ważną rolę w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy i  przygotowaniu przyszłych absolwentów kierunku do zawodu.
III. Cele praktyki
 1. Praktyka stanowi integralną część planu studiów i programu kształcenia na kierunku Zarządzanie. Głównym celem praktyki jest:
  a) zapoznanie się z procesem zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach oraz zdobycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku;
  b) nabycie umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu różnych obszarów funkcjonowania organizacji, rozumienia i poddawania ich analizie;
  c) posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania;
  d) zapoznanie się z aspektami psychosocjologicznymi i etycznymi, związanymi z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych oraz zachowań organizacyjnych;
  e) diagnoza własnych możliwości na rynku pracy;
  f) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.
IV. Nadzór i zaliczenie praktyki
 1. Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest dziekan lub prodziekan. Do zadań dziekana i prodziekana  należy w szczególności:
  a) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk,
  b) zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk (zakładów pracy, w których organizowana jest praktyka),
  c) podejmowanie decyzji w sprawach zwolnień studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk,
  d) zaliczanie odbycia praktyk.
 2. Dziekan na okres trwania swojej kadencji powołuje opiekunów praktyk dla danej specjalności w ramach kierunku. Zakres wykonywanych zadań opiekunów:
  a) współpraca z dziekanem, właściwym dla danego kierunku studiów, w zakresie praktyk,
  b) opieka i nadzór dydaktyczny nad studentami w trakcie praktyk,
  c) zatwierdzanie  indywidualnego planu praktyki,
  d) udzielanie wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,
  e) omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,
  f) ocena osiągniętych efektów na praktyce i zatwierdzenie odbycia praktyki w dzienniczku praktyk,
  g) przeprowadzanie kontroli odbywania praktyk studenckich, z ramienia Uczelni (w uzasadnionych przypadkach),
  h) odbywanie okresowych spotkań ze studentami po rozpoczęciu i przed zakończeniem danego semestru,
  i) przedkładanie dziekanowi corocznych sprawozdań z pełnionej funkcji.
 3. Opiekunem studenta w placówce podczas odbywania praktyki jest osoba wyznaczona przez organizatora praktyk. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki określa organizator praktyki na podstawie indywidualnego programu praktyki. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym regulującym dyscyplinę pracy w danej placówce. Opiekun potwierdza w dzienniku praktyk realizację zadań wykonywanych przez studenta na praktyce, zgodnych z indywidualnym programem praktyki. Pozostałe zadania opiekuna praktyki regulują wewnętrzne ustalenia organizatora praktyki.
V. Organizacja i przebieg praktyki
 1. Praktykę studenci mogą odbywać w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz jednostkach administracji publicznej i samorządowej, adekwatnych do realizowanej specjalności. W uzasadnionych przypadkach miejscem odbywania praktyki mogą być również jednostki organizacyjne Uczelni.
 2. Student może skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez działającego w Uczelni pełnomocnika rektora ds. Biura Karier oraz współpracy z pracodawczami. Baza dostępna jest na stronie internetowej Uczelni.
 3. Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:
  • studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po zakończeniu IV semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni.  Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI.
  • studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę  w okresie studiowania trzech ostatnich semestrów (tj. w trakcie semestrów IV, V, VI), w wymiarze 3 tygodni. Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI.
 4. Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić 8 godzin zegarowych, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin zegarowych.
 5. Organizacją praktyk zajmuje się dziekanat właściwego wydziału MWSE w Tarnowie, zwany dalej Dziekanatem. Do jego zadań należy prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z przygotowaniem i zaliczeniem praktyk, sporządzanie umów o organizację praktyk, skierowań na praktyki – jeśli wymaga tego placówka przyjmująca na praktykę, wydawanie dzienników praktyk oraz formularza oceny efektów osiągniętych na praktyce.
 6. Dziennik praktyk jest własnością studenta.
 7. Podstawą odbywania praktyki jest umowa zawarta z organizatorem praktyk, u którego praktyka będzie organizowana, indywidualny program praktyki studenta MWSE w Tarnowie  oraz dziennik praktyk. Umowę o organizację praktyki zawiera w imieniu Uczelni dziekan lub prodziekan.
 8. Warunkiem otrzymania dziennika praktyk jest złożenie przez studenta podpisanej umowy o organizację praktyki oraz indywidualnego programu praktyki, zaakceptowanego przez opiekuna praktyk oraz przedstawiciela miejsca odbywania praktyk.
 9. Opiekun praktyk z ramienia Uczelni zatwierdza realizację praktyki w dzienniczku praktyk oraz w formularzu oceny efektów osiągniętych na praktyce.
 10. Zaliczenia praktyki  dokonuje dziekan lub prodziekan na podstawie przedstawionej dokumentacji, po jej zatwierdzeniu przez opiekuna praktyk.
 11. Praktyki  odbywające się w czasie przerwy wakacyjnej powinny być zaliczone do dnia 15 października. Praktyki odbywające się w ciągu roku akademickiego powinny być zaliczone w ciągu 14 dni od daty ich zakończenia.
 12. W uzasadnionych przypadkach student może starać się o indywidualny tryb odbywania praktyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan lub prodziekan. Indywidualny tryb odbywania praktyki nie może być krótszy niż minimum przewidziane dla kierunku.
 13. Student może odbyć praktykę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie umowy zawartej z MWSE, zgodnej z planem praktyk dla studentów kierunku. Praktykę taką zalicza dziekan lub prodziekan.
VI. Inne formy zaliczenia praktyki
 1. Dziekan może uznać zaliczenie praktyki studenta i zwolnić go z obowiązku jej odbywania, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada programowi praktyki przez okres nie krótszy niż okres praktyki przewidziany planem studiów.
 2. O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy w trakcie studiów:
  a) są lub byli zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  b) prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą,
  c) wykonują lub wykonywali pracę na zasadzie wolontariatu w organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej,
  d) uczestniczą lub uczestniczyli w stażach.
 3. Charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności, o której mowa w pkt. 2, musi być zgodny z kierunkiem studiów.
 4. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie do Dziekana wraz dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy lub działalności oraz czas jej trwania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające zakres obowiązków wykonywanych w ramach świadczenia wolontariatu).
 5. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie wynika jaki charakter ma lub miała wykonywana przez studenta praca lub działalność, dziekan lub prodziekan może zażądać przedstawienia dodatkowo innego stosownego dokumentu, stwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności (np. potwierdzonego przez pracodawcę zakresu obowiązków zatrudnionego studenta).
 6. Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki podejmuje dziekan lub prodziekan.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywaniem praktyki.
 2. Praca studenta odbywającego praktykę ma charakter nieodpłatny.
 3. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa Uczelni.
 4. Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyk przez studenta przed terminem, w przypadku:
  a) naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub porządku pracy przyjętego u organizatora praktyki,
  b) braku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się regulamin studiów MWSE w Tarnowie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.