Praktyki

Praktyki na studiach podyplomowych realizowane są zgodnie z zasadami regulaminów praktyk obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych.

Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć w Dziekanacie:

Druki umowy oraz planu i programu praktyki można pobrać w Dziekanacie.

Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez opiekuna praktyk z ramienia MWSE oraz  osobę upoważnioną z ramienia instytucji, w której słuchacz zamierza realizować praktykę. Dokumenty powinny być ponadto opatrzone pieczęcią instytucji, z którą zawierana jest umowa.

Na podstawie złożonych w Dziekanacie dokumentów wydawany jest dziennik praktyk oraz formularz oceny osiągniętych efektów kształcenia. Uzyskanie tych dokumentów jest warunkiem rozpoczęcia praktyki.

Słuchacz studiów podyplomowych, który chciałby zrealizować praktykę wcześniej, niż przewiduje to plan i program studiów, powinien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

W Dziekanacie można otrzymać skierowanie na praktykę, jeśli wymaga tego instytucja. Skierowanie jest wydawane na prośbę słuchacza po wcześniejszym zgłoszeniu nazwy instytucji, danych adresowych oraz imienia i nazwiska przedstawiciela instytucji (osoby podejmującej decyzję o ewentualnym przyjęciu na praktykę).

Opiekunowie praktyk

W roku akademickim 2018/2019 opiekunem praktyk na kierunkach:

  • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością oraz

jest dr Sabina Kurzawa