Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez rektora. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne do wysokości ustalonych limitów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Limity przyjęć na studia określa Kanclerz.
Kandydaci na studia składają dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych punktach rekrutacyjnych lub dokonują rejestracji online. W przypadku rejestracji online kandydata, Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez kandydata błędnych (niezgodnych ze stanem faktycznym) danych. Kandydat, który dokonał rejestracji online, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów w postaci teczki rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż ostatniego dnia rekrutacji na dany rok akademicki. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji elektronicznej.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
 1. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis oraz kserokopie tych dokumentów.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz kserokopia tego dokumentu.
 3. Wypełniona ankieta osobowa, zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.
 4. Trzy aktualne fotografie (35 x 45 mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 5. Kserokopia dowodu wpłaty 50 zł z tytułu opłaty kwalifikacyjnej oraz oryginał dokumentu do wglądu (nr konta: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190).
 6. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
 1.  Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż wybierany w MWSE – suplement do dyplomu oraz jego kserokopia w celu dokonania analizy osiągniętych efektów kształcenia.
 3. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis oraz kserokopie tych dokumentów.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz kserokopia tego dokumentu.
 5. Wypełniona ankieta osobowa, zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku – nazwa i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.
 6. Trzy aktualne fotografie (35 x 45 mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kserokopia dowodu wpłaty 50 zł z tytułu opłaty kwalifikacyjnej oraz oryginał dokumentu do wglądu (nr konta: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190).
 8. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

Uwaga! Teczkę zawierającą druki rekrutacyjne zakupić można w budynku Uczelni przy ul. Szerokiej 9, p. 3  w cenie  1 zł lub pobrać ze strony internetowej.

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia pierwszego stopnia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub dyplom są nostryfikowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  lub legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych. Wobec tych osób obowiązuje taki sam tryb przyjęcia, jak wobec pozostałych kandydatów.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego osób niepełnosprawnych, które w dokumentach rekrutacyjnych wykazały stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny, wymagana jest opinia lekarza odpowiedniej specjalności, iż dany rodzaj niepełnosprawności umożliwia kandydatowi podjęcie studiów na wybranym kierunku.

Kandydaci na studia drugiego będą przyjmowani w następującej kolejności:
1) absolwenci studiów pierwszego stopnia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie;
2) absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy ukończyli ten sam kierunek w innych uczelniach publicznych lub niepublicznych;
3) absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków pokrewnych;
4) absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia innych kierunków, którzy zostaną zobligowani do uzupełnienia różnic w efektach kształcenia.

Kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy decyzją komisji rekrutacyjnej zostali zakwalifikowani na studia obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Jest to opłata jednorazowa dokonywana przez kandydata po otrzymaniu pisemnej decyzji o zakwalifikowaniu na studia. Z opłaty tej są zwolnieni kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami MWSE.