Punktacja publikacji naukowych

Uwagi ogólne

 • Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 1 sierpnia 2012 r., poz. 877).
 • Do oceny przedstawiane są:
  • publikacje w czasopismach naukowych zawarte w wykazie czasopism naukowych MNiSW (Komunikat Ministra z dn. 17.12.2013 r.):
   • Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10804 czasopisma naukowe.
   • Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2623 czasopisma naukowe.
   • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4262 czasopisma naukowe.

   zob. też wyszukiwarka czasopism

  • monografie naukowe (w tym także spójnie tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych) jeżeli:
   • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
   • zawierają bibliografię naukową,
   • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
   • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
   • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
 • Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afiliacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora, jednostka.
 • Do oceny nie przedstawia się wznowień.
 • Publikacjami nie są:
  • artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych,
  • artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
 • Publikacja wieloautorska. Jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:
  1. do 10 autorów – 100% punktów;
  2. powyżej 10 autorów:
   • 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
   • 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
   • 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

   Uwaga! Ten sam sposób rozliczenia punktów stosuje się w przypadku wieloautorskiej monografii naukowej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów.

 • Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za monografię naukową. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

Uwaga! Do oceny osiągnięć naukowych jednostki naukowej bierze się pod uwagę tzw. ważoną liczbę publikacji według wzoru: 3N-2N0 gdzie:
N – średnia arytmetyczna, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego zatrudnienia. Liczba ta ustalona będzie na podstawie oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby N danej jednostki. Oświadczenie takie można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej. Deklaracja pracownika, że jednostka jest dla niego podstawowym miejscem pracy nie upoważnia do zaliczenia go do liczby N.

N0 – liczba pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych.

Do osiągnięć naukowych zalicza się publikacje autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę w afiliacji przy czym udział takich publikacji tak w liczbie artykułów w czasopismach, jak i monografiach nie może przekroczyć 20%.

2012

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 1 sierpnia 2012 r., poz. 877)

Rodzaj publikacji Liczba punktów

Artykuły w czasopismach, redakcja czasopism

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Część A wykazu czasopism naukowych 15-50
Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – Część B (czasopisma nieposiadające IF) 1-10
Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w European Reference Index for the Humanities (ERIH) – Część C wykazu czasopism naukowych 10, 12, 14
Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym dla danej dyscypliny naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim (nie mniej niż 0,5 a.w.) 4
Redaktor naczelny czasopisma umieszczonego na listach JCR, ERIH, lub na liście B (co najmniej 8 pkt.) 2
Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR i ERIH 1
Wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma z listy JCR i ERIH 3

Monografie naukowe, redakcja monografii

Autorstwo monografii naukowej w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym dla danej dyscypliny 25
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (co najmniej 6 a.w.) 20
Rozdział w monografii naukowej w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym w danej dyscyplinie
(co najmniej 0,5 a.w.)
5
Rozdział w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (co najmniej 0,5 a.w.) 4
Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym w danej dyscyplinie 5
Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii, w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 4

2010

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 maja 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową , Dz. U. z 28.05.2010 r. nr 93, poz. 599)

Wykazy czasopism punktowanych (zmiany w 2010 r.) – zob.

lp. rodzaj publikacji liczba punktów
Monografie, podręczniki autorskie
1. Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 24
2. Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 12
3. Rozdział w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 7
4. Rozdział w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
5. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 5
6. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
Czasopisma
7. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – lista A 13-40
8. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w European Reference Index for the Humanities (ERIH) 10, 15, 20
9. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – lista B 1-9
10 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem jednostki (punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres) punktacja czasopisma x2

Monografia naukowa – opracowanie naukowe, obejmujące minimum 6 arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy.
Monografią naukową nie są:

 • artykuły monograficzne wydrukowane w czasopismach
 • powieści
 • zbiory poezji, opowiadań, reportaży
 • pamiętniki, dzienniki.

Rozdział w monografii – opracowanie naukowe obejmujące minimum 1 arkusz wydawniczy. Liczba punktów przyznanych jednostce łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przekroczyć łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową

Redakcja naukowa – przy większej liczbie redaktorów głównych, będących pracownikami różnych jednostek, punkty są dzielone przez liczbę redaktorów.

Publikacja recenzowana – oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji afiliację w tej jednostce.

Publikacja wieloautorska – punktacja, którą otrzymują poszczególni autorzy zależna jest od ich liczby. Jeżeli autorów jest co najwyżej 10, z których co najmniej jeden wykazuje afiliację w jednostce, waga z jaką jednostce przyznawane są punkty za tę publikację wynosi 1 (tj. maksymalnie 10 punktów). Jeżeli liczba autorów publikacji przekracza 10. autor otrzymuje:

 • 1 punkt – jeżeli powyżej 50% autorów wykazuje afiliację w jednostce,
 • 1/2 punktu jeżeli 10-50% autorów wykazuje afiliację w jednostce,
 • 1/4 punktu – jeżeli mniej niż 10% autorów wykazuje afiliację w jednostce.

Za publikację nie uznaje się:

 • suplementów,
 • zeszytów specjalnych,
 • materiałów konferencyjnych,
 • artykułów popularnonaukowych

Wielokrotna afiliacja – punkty za poszczególne publikacje otrzymuje tylko jedna jednostka wskazana przez autora.

2009

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową Dz. U. z 10.08. 2009 r. nr 126, poz. 1044)

Wykazy czasopism punktowanych (zmiany w 2009 r.) zob.

lp. rodzaj publikacji liczba punktów
Monografie, podręczniki autorskie
1. Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 24
2. Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 12
3. Rozdział w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 7
4. Rozdział w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
5. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 5
6. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
Czasopisma
7. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – lista A 10-30
8. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w European Reference Index for the Humanities (ERIH) 8, 12, 15
9. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – lista B 1-6
10. Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem jednostki (punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres) punktacja czasopisma

2007-2008

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz.U. z 6.11.2007 r. nr 205 poz. 1489)

Wykazy czasopism punktowanych (zmiany w 2008 r.) – zob.

lp. rodzaj publikacji liczba punktów
Monografie, podręczniki akademickie
1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 24
2. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 12
3. Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 7
4. Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
5. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 5
6. Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku innym niż język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 3
Czasopisma
7. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) 10-30
8. Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 1-10
9. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny 1-6
10. Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem jednostki

 • dla czasopisma wym w pkt 7-8
 • dla czasopisma wym. w pkt 3

(punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres)

106

Podręcznik akademicki nie obejmuje:

 • skryptów,
 • wykładów, ćwiczeń,
 • poradników zawodowych,
 • książek popularyzujących wiedzę naukową.

Za podręczniki uznaje się encyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych oraz słowniki o charakterze naukowym (nie popularnonaukowym).

2005-2006

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, Dz. U. z dnia 25.08.2005 r. nr 161, poz. 1359)

Wykaz punktowanych czasopism naukowych – zob.

lp. rodzaj publikacji liczba punktów
Monografie, podręczniki akademickie
1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim 12-24
2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim do 12
3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim 6-20
4. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskim do 6
5. Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego 5-10
Czasopisma*
6. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 6-24
7. Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny,a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone 6-24
8. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym 1-6
9. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym do 1

* Liczba punktów za publikacje określana jest na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa.

Publikacje w czasopismach recenzowanych oraz monografie liczone są z wagą 1, jeśli 50% lub więcej autorów jest zatrudnionych w ocenianej jednostce, w innym przypadku waga ta równa jest ułamkowi liczby autorów.

2001-2004

(podstawa prawna: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, Dz.U. z 19.12.2001 r. nr 146 poz. 1642)

wykaz punktowanych czasopism naukowych

lp. rodzaj publikacji liczba punktów
Monografie, podręczniki akademickie
1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim 12-24
2. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym (z wyłączeniem angielskiego) 6-18
3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku, który dla danej dziedziny jest narzędziem opisu, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone 6-24
4. Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim do 12
5. Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym (z wyłączeniem angielskiego) 3
6. Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku w języku, który dla danej dziedziny jest narzędziem opisu, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone do 6
7. Redaktor monografii lub podręcznika akademickiego 5-10
Czasopisma
8. Publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 6-24
9. Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone 6-24
10. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym 1-6
11. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym do 1

Podręcznikami naukowymi nie są:

 • skrypty,
 • wykłady i ćwiczenia
 • poradniki zawodowe
 • książki popularyzujące wiedzę naukową

Wielokrotna afiliacja – jeżeli autor podaje w publikacji kilka afiliacji przyznaną liczbę punktów dzieli się odpowiednio.

Jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku jednostki.

Nie przyznaje się punktów za publikacje umieszczone:

 • w wydawnictwach konferencyjnych, z wyjątkiem wskazanych na ogłoszonej przez zespół liście cyklicznych, recenzowanych wydawnictw najpoważniejszych konferencji międzynarodowych,
 • w wydawnictwach jednostek naukowych o zasięgu lokalnym (biuletyny, przeglądy, doniesienia, prace, zeszyty naukowe), jeżeli wydawnictwa te cechują się znacznym udziałem publikacji autorów związanych z jednostką i małą liczbą cytowań w wiodących czasopismach krajowych.