Punktacja publikacji naukowych

Uwagi ogólne

 • Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1126).
 • Do oceny przedstawiane są:
  • publikacje w czasopismach naukowych zawarte w wykazie czasopism naukowych MNiSW (Komunikat Ministra z dn. 31.12.2014 r.):
   • Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10996 czasopism naukowych.
   • Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2616 czasopism naukowych.
   • Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4272 czasopisma naukowe.

   zob. też wyszukiwarka czasopism

  • monografie naukowe (w tym także spójnie tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych) jeżeli:
   • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
   • zawierają bibliografię naukową,
   • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
   • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
   • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
   • Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afiliacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora, jednostka.
   • Do oceny nie przedstawia się wznowień.
   • Publikacjami nie są:
    • artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych,
    • artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
   • Publikacja wieloautorska. Jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:
    1. do 10 autorów – 100% punktów;
    2. powyżej 10 autorów:
     • 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
     • 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
     • 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

     Uwaga! Ten sam sposób rozliczenia punktów stosuje się w przypadku wieloautorskiej monografii naukowej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów.

   • Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za monografię naukową. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

Uwaga! Publikacja artykułu w recenzowanych materiałach konferencyjnych jest wliczana do dorobku naukowego jednostki, jeśli została uwzględniona w bazie Web of Science, a jednostka jest oceniana w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych i społecznych prace publikowane w materiałach konferencyjnych tak  recenzowanych, jak i  nierecenzowanych nie są punktowane.

 • Uwaga! Do oceny osiągnięć naukowych jednostki naukowej bierze się pod uwagę tzw. ważoną liczbę publikacji według wzoru: 3N-2N0 gdzie:
  N – średnia arytmetyczna, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego zatrudnienia. Liczba ta ustalona będzie na podstawie oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby N danej jednostki. Oświadczenie takie można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej. Deklaracja pracownika, że jednostka jest dla niego podstawowym miejscem pracy nie upoważnia do zaliczenia go do liczby N.

  N0 – liczba pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych.

  Do osiągnięć naukowych zalicza się publikacje autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę w afiliacji przy czym udział takich publikacji tak w liczbie artykułów w czasopismach, jak i monografiach nie może przekroczyć 20%.

2012

(podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 1 sierpnia 2012 r., poz. 877)

Rodzaj publikacji Liczba punktów

Artykuły w czasopismach, redakcja czasopism

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Część A wykazu czasopism naukowych 15-50
Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – Część B (czasopisma nieposiadające IF) 1-10
Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w European Reference Index for the Humanities (ERIH) – Część C wykazu czasopism naukowych 10, 12, 14
Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym dla danej dyscypliny naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim (nie mniej niż 0,5 a.w.) 4
Redaktor naczelny czasopisma umieszczonego na listach JCR, ERIH, lub na liście B (co najmniej 8 pkt.) 2
Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR i ERIH 1
Wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma z listy JCR i ERIH 3

Monografie naukowe, redakcja monografii

Autorstwo monografii naukowej w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym dla danej dyscypliny 25
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (co najmniej 6 a.w.) 20
Rozdział w monografii naukowej w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym w danej dyscyplinie
(co najmniej 0,5 a.w.)
5
Rozdział w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (co najmniej 0,5 a.w.) 4
Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii w języku angielskim niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim albo podstawowym w danej dyscyplinie 5
Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii, w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub innym niż języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 4