Opiekunowie studiów

Opiekunem studiów jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana. Do zakresu obowiązków opiekuna studiów należy:

 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną danego roku studiów (specjalności, grupy studenckie) oraz obsadą osobową zajęć dydaktycznych.
 2. Zorganizowanie wyboru starostów grup dziekańskich i przekazanie informacji do Dziekanatu.
 3. Współpraca ze starostami grup oraz kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania harmonogramów zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych.
 4. Występowanie do prowadzących zajęcia w sprawach przebiegu procesu dydaktycznego.
 5. Monitorowanie wyników nauczania studentów danego roku oraz przekazywanie w związku z tym ewentualnych uwag i opinii.
 6. Służenie radą i pomocą studentom danego roku we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów oraz w sprawach losowych.
 7. Odbywanie regularnych, okresowych spotkań ze studentami danego roku np. po rozpoczęciu i przed zakończeniem danego semestru.

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia
 • I rok studia niestacjonarne – mgr Anna Mikos (Katedra Finansów i Rachunkowości)

Kierunek: Pedagogika

Studia I stopnia
Studia II stopnia
 • I-II rok studia stacjonarne i niestacjonarne (wszystkie specjalności) – dr Michał Korbelak (Katedra Nauk o Wychowaniu)

Kierunek: Zarządzanie

Studia I stopnia
 • I-III rok  studia niestacjonarne –  mgr Anna Karaś (Katedra Zarządzania)
Studia II stopnia
 • I-II rok studia niestacjonarne (wszystkie specjalności) – mgr Radosław Pyrek (Katedra Zarządzania)
Zamiana rozmiaru
Kontrast