Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej; przekazanie umiejętności stosowania nowatorskich i alternatywnych metod pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych; ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia się.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy  terapeutycznej z uczniem, pacjentem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów.

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia :

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
 • zajęć psychoedukacyjnych – zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli.

Po ukończeniu specjalności może podjąć pracę w poradniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach, świetlicach, ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz w zasadniczych szkołach zawodowych publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia.

Umiejętności praktyczne absolwentów z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej,
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju zwłaszcza mowy,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • doboru zabaw i gier dydaktycznych, pomocy multimedialnych,
 • prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,
 •  prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania  nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Trening integracyjny 10 Zal./2
2. Współczesne prądy i kierunki w pedagogice 10 Zal./2
3. Pedagogika specjalna 10 E/2
4. Podstawy prawne poradnictwa i pomocy psychologiczno pedagogicznej 15 Zal./1
5. Diagnoza pedagogiczna 5 10 E/2
6. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 5 10 Z/2
7. Diagnostyka neuropediatryczna 5 Zal./1
8. Wybrane zagadnienia psychiatrii i psychopatologii 10 Zal./2
9. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 10 Zal./2
10. Profilaktyka i terapia uzależnień 10 Zal./2
11. Metodyka pracy w klasach integracyjnych 10 10 Z/2
Razem I semestr (W+Ć) 125 godz. 20 pkt
II semestr
1. Warsztat umiejętności interpersonalnych 10 Zal./2
2. Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 10 10 Zal./2
3. Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z zaburzeniami sensorycznym 10 10 Z/2
4. Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu 5 10 Zal./2
5. Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem) 5 10 Zal./2
6. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 10 10 Zal./3
7. Praca z uczniem zdolnym 5 5 Zal./2
8. Adaptacja społeczno-zawodowa 5 Zal./1
9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 30 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 115 godz. + 30 godz. praktyki
20 pkt
III semestr
1. Podstawy terapii logopedycznej z logorytmiką 10 5 E/2
2. Komunikacja alternatywna i wspomagająca 10 Zal./2
3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych 15 Z/2
4. Polisensoryczna percepcja literatury dziecięcej 5 5 Zal./2
5. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5 5 Zal./2
6. Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10 Zal./2
7. Terapia przez ruch w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10 Zal./1
8. Socjoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 10 Zal./1
9. Seminarium dyplomowe 20 Zal./6
10. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 120 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 110 godz. + 120 godz. praktyki
30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 350 godz. + 150 godz. praktyki
70 pkt

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę.

* Praktyka jest ostatecznie rozliczana w semestrze III. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki w innych semestrach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji