Przygotowanie pedagogiczne

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, a także dla absolwentów szkół wyższych pragnących posiąść kwalifikacje do zawodu nauczycielskiego. Ukończenie studiów wyposaża słuchaczy w kwalifikacje pedagogiczne. Nabywają oni wiedzę i doskonalą umiejętności potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela każdego typu szkoły, zdobywają wiadomości zarówno niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi, jak również użyteczne w życiu codziennym, tj. komunikacja interpersonalna, praca z grupą czy projektowanie działań edukacyjnych.

Po ukończeniu studiów, absolwent powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami w następujących dziedzinach:

 • komunikacji społecznej w zakresie porozumiewania się ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym oraz rówieśniczym swoich podopiecznych,
 • dydaktycznej – to umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we wszystkich etapach procesu edukacyjnego,
 • wychowawczo – społecznej – to umiejętność dostrzegania i analizowania potrzeb rozwojowych swoich podopiecznych,
 • prakseologicznej – to umiejętność skutecznego, efektywnego i celowego działania pedagogicznego, stymulującego wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży,
 • innowacyjnej – to kreatywna realizacja procesu edukacyjnego, wyrażająca się w ustawicznym doskonaleniu, ciągłym samokształceniu i wzbogacaniu swego warsztatu pracy.

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola, szkoły, placówki edukacyjnej w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych
 • potrafi  korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Pedagogika ogólna 10 Zal./2
2. Nauczyciel współczesnej szkoły 10 Zal./2
3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej 15 Zal./2
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych 10 15 E/4
5. Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela 15 Zal./2
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty 20 Z/3
7. Przygotowanie pedagogiczne – projektowanie ścieżki rozwoju zawodowego 10 10 E/3
8. Komunikacja interpersonalna 10 Zal./2
Razem I semestr (W+Ć) 125 godz. 20 pkt
II semestr
1. Zasady kultury żywego słowa 10 Zal./2
2. Etyka zawodowa 15 Zal./2
3. Psychologia społeczna 15 15 E/4
4. Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki szczegółowej 15 10 E/3
5. Emisja i higiena głosu 10 Zal./1
6. Prawo i polityka oświatowa 10 Zal./2
7. Konstruowanie planów i programów kształcenia 5 15 Z/3
8. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 30 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 120 godz. + 30 godz. praktyki
20 pkt
III semestr
1. Wybrane zagadnienia teorii wychowania 15 Zal./2
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 Zal./2
3. Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych 10 Z/2
4. Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 10 Z/2
5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 Z/2
6. Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch) 10 Z/2
7. Ocenianie osiągnięć uczniów 15 Zal./2
8. Seminarium dyplomowe 20 Zal./6
9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 120 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 105 godz. + 120 godz. praktyki
30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 350 godz. + 150 godz. praktyki
70 pkt

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę.

* Praktyka jest ostatecznie rozliczana w semestrze III. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki w innych semestrach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji