Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej).

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym dostarczy absolwentom jednego z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (m.in. FCE, na poziomie B2). Przyszli nauczyciele będą przygotowani merytorycznie do pracy z małymi dziećmi, będą znać  język angielski oraz metodykę jego nauczania w nauczaniu początkowym.

Absolwent specjalizacji Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym będzie legitymować się kompetencjami dydaktycznymi w aspekcie: metodyki nauczania języka obcego, wykorzystywania gier i zabaw dziecięcych w nauczaniu języka obcego oraz znajomością dziecięcej literatury i piosenek. Tę wiedzę dydaktyczną będzie mógł wykorzystywać w projektowaniu i realizacji nieszablonowych scenariuszy oraz twórczej i kreatywnej organizacji procesu nauczania i uczenia się języka obcego. Interdyscyplinarne wykształcenie pedagogiczne pozwoli na profesjonalizm wychowawczy i dydaktyczny.

Ukończenie specjalizacji Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w instytucjach oświatowo-wychowawczych (przedszkole, szkoła podstawowa) oraz prywatnych placówkach edukacyjnych i szkołach językowych.

Wśród współczesnych absolwentów uczelni pedagogicznych absolwent specjalizacji Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym będzie wyjątkowo atrakcyjnym kandydatem na nauczyciela na konkurencyjnym rynku pracy, stanowiąc interesującą ofertę dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych poszukujących nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach lingwistycznych z jednoczesną umiejętnością pracy z małym dzieckiem.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego,
 • zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie,
 • ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych,
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej,
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych,
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych,
 • potrafi  korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego,
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych.
  potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci,
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji,
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy,
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji,
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci,
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Projektowanie dydaktyczne edukacji przedszkolnej z językiem angielskim 10 5 Z/3
2. Projektowanie dydaktyczne edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim 10 5 Z/3
3. Wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej  dziecka 10 Zal./1
4. Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego 10 10 E/3
5. Podstawy przyswajania języka angielskiego 15 Zal./2
6. Warsztaty wychowawcze 10 Zal./2
7. Warsztaty metodyczne – wprowadzenie 20 Zal./2
8. Praktyczna nauka języka angielskiego 30 Z/4
Razem I semestr (W+Ć) 135 godz. 20 pkt
II semestr
1. Podstawy glottodydaktyki 10 5 Z/2
2. Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 15 Z/2
3. Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 15 Z/2
4. Warsztaty komunikacji 15 Zal./2
5. Emisja i higiena głosu 10 Zal./2
6. Elementy prawa oświatowego 10 Zal./1
7. Wiedza o historii i kulturze angielskiej (UK) 5 Zal./1
8. Praktyczna nauka języka angielskiego 30 Z/4
9. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* 30 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 115 godz. + 30 godz. praktyki
20 pkt
III semestr
1. Etyka zawodowa 15 Zal./3
2. Wiedza o historii i kulturze amerykańskiej (USA 5 Zal./1
3. Wybrane zagadnienia literatury angielskiej 10 Zal./3
4. Wybrane zagadnienia literatury amerykańskiej 10 Zal./3
5. Praktyczna nauka języka angielskiego 35 E/4
6. Seminarium dyplomowe 25 Zal./6
7. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* 120 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 100 godz. + 120 godz. praktyki
30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 350 godz. + 150 godz. praktyki
70 pkt

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę.

* Praktyka jest ostatecznie rozliczana w semestrze III. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki w innych semestrach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji