Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki:

 • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki,
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, uprawnia do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
 • osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki,  w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 roku, uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne

Po ukończeniu studiów, absolwent powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami w następujących dziedzinach:

 • komunikacji społecznej w zakresie porozumiewania się ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym oraz rówieśniczym swoich podopiecznych,
 • dydaktycznej – to umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we wszystkich etapach procesu edukacyjnego,
 • wychowawczo – społecznej – to umiejętność dostrzegania i analizowania potrzeb rozwojowych swoich podopiecznych,
 • prakseologicznej – to umiejętność skutecznego, efektywnego i celowego działania pedagogicznego, stymulującego wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży,
 • innowacyjnej – to kreatywna realizacja procesu edukacyjnego, wyrażająca się w ustawicznym doskonaleniu, ciągłym samokształceniu i wzbogacaniu swego warsztatu pracy.

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola, szkoły, placówki edukacyjnej w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych,
 • potrafi  korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu,
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci,
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji,
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy,
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji,
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci,
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Pedagogika specjalna 10 15 E/3
2. Oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki 10 15 E/3
3. Diagnoza psychopedagogiczna 15 Zal./2
4. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wsparcia osób niepełnosprawnych 10 Zal./2
5. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych 5 Zal./1
6. Oligofazja 10 Zal./2
7. Psychologia rozwojowa 10 Zal./2
8. Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 5 10 Zal./2
9. Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 5 15 Z/3
Razem I semestr (W+Ć) 135 godz. 20 pkt
II semestr
1. Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 15 Z/2
2. Rewalidacja indywidualna 15 Z/2
3. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii 10 10 E/2
4. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 5 10 Zal./2
5. Psychiatria dzieci, młodzieży i osób dorosłych 10 Zal./2
6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 Zal./2
7. Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 5 15 E/2
8. Psychoterapia z elementami terapii rodzin 10 Zal./2
9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 30 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 115 godz. + 30 godz. praktyki
20 pkt
III semestr
1. Etyka zawodowa 10 Zal./1
2. Organizacja i zarządzanie w oświacie 10 Zal./1
3. Wybrane elementy arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 10 Zal./2
4. Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych 10 Zal./2
5. Metody grupowe z elementami socjoterapii 10 Zal./2
6. Terapia wspomagająca w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie 10 Zal./2
7. Emisja i higiena głosu 10 Zal./2
8. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych 10 Zal./2
9. Seminarium dyplomowe 20  Zal./6
10. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 120 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 100 godz. + 120 godz. praktyki
30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 350 godz. + 150 godz. praktyki
70 pkt

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę.

* Praktyka jest ostatecznie rozliczana w semestrze III. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki w innych semestrach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji