Logopedia

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. Prezentuje kompetencje komunikacyjne, informatyczne i medialne w sferze twórczego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek i grup. Dotyczy to wielu obszarów praktycznych tj. m.in. wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego w sytuacji m.in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) – problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Logopedii w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. (W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Wprowadzenie dla logopedii 10 Zal./3
2. Nauka o języku 15 15 E/4
3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy 15 10 E/4
4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna 10 10 E/4
5. Elementy pedagogiki specjalnej 10 10 Zal./4
6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 15 10 Zal./6
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 10 15 E/5
Razem I semestr (W+Ć) 155 godz. 30 pkt
II semestr
8. Neurologia z elementami pediatrii i geriatrii 10 5 E/4
9. Dyslalia 10 15 E/5
10. Profilaktyka logopedyczna 5 10 E/4
11. Trudności w czytaniu i pisaniu 10 5 Z/2
12. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych 10 15 Z/5
13. Terapia zaburzeń emocjonalnych 5 15 E/3
14. Metody badań logopedycznych 5 5 Z/3
15. Terapia logopedyczna 5 5 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 135 godz. 30 pkt
III semestr
16. Emisja głosu i dykcja 5 10 Zal./3
17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 5 15 E/5
18. Mowa dzieci z rozszczepem 10 15 E/6
19. Afazja 10 15 E/6
20. Zaburzenie płynności mówienia 5 10 E/4
21. Terapia logopedyczna 10 25 Zal./6
Razem III semestr (W+Ć) 135 godz. 30 pkt
IV semestr
22. Dyzartria 10 15 E/3
23. Foniatria 10 Z/2
24. Elementy neurologii i psychiatrii 5 10 E/2
25. Audiofonologia 10 20 E/3
26 Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej 10 Zal./2
27. Seminarium dyplomowe 25 Zal./8
Praktyka 60 godz. 10
Razem IV semestr (W+Ć) 115 godz. 30 pkt
Razem I-IV semestr (W+Ć) 600 godzin
(540 godz. zajęcia
i 60 godz.
praktyka)
120 pkt

Uczestników studiów podyplomowych w ramach niniejszego obszaru tematycznego obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 60 godzin.

Legenda: W – wykład; Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny.

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji