Turystyka i rekreacja

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja wykazuje się znajomością wiedzy wpisującej się w obszary nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk o kulturze fizycznej. W trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja student uzyskuje, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Każdy absolwent posiada więc:

  1. Zasób wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający podejmowanie obowiązków zawodowych w sferze turystyki i rekreacji, w szczególności zaś w: biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynku, centrach informacji turystycznej, odnowy biologicznej oraz wellness i spa, fitness, sportu i rekreacji, uzdrowiskach, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach non profit i innych;
  2. Umiejętności związane z organizowaniem pracy w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywaniem oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określonych segmentów rynku, samodzielnym opracowywaniem i realizacją imprez turystycznych i rekreacyjnych, kierowaniem oraz samodzielnym planowaniem i realizacją przedsięwzięć organizacyjnych z zakresu turystyki i rekreacji, a także umiejętności związane z wykonywaniem i planowaniem zabiegów z zakresu odnowy biologicznej (m. in. z zakresu fizykoterapii) oraz podstawowymi zabiegami stosowanymi w ośrodkach SPA;
  3. Kompetencje społeczne, które pozwalają na skuteczną komunikację i współpracę z szeroko pojętym środowiskiem społecznym, do którego należą odbiorcy i kreatorzy usług rekreacyjno-turystycznych.

Efekty kształcenia na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim – tryb stacjnonarny i niestacjonarny.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w każdej szkole wyższej.

Oferowane specjalności:

  • SPA i wellness
  • Turystyka międzynarodowa

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Turystyka i rekreacja wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS