Regulamin innych form kształcenia w MWSE w Tarnowie

Załącznik do Uchwały Senatu  29/S/2019 Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z dnia  27 września 2019 r. Obowiązuje od 1 października 2019 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają:
a) Uczelnia – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14,
b) Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs dokształcający lub szkolenie,
c) Uczestnik – osoba, która po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych, została przyjęta na kurs dokształcający lub szkolenie,
d) Kurs dokształcający, szkolenie – formy kształcenia realizowane w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
e) Kurs – kurs dokształcający,
f) Kurs instruktorski – kurs instruktora rekreacji ruchowej,
g) Sesja kursowa – okres realizacji kursu lub wyodrębnionej części kursu (sesja kursowa może trwać od jednego do kilku miesięcy i obejmować co najmniej 30 godzin lekcyjnych zajęć, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2),
h) Sesja szkoleniowa – okres realizacji szkolenia (sesja szkoleniowa może trwać od jednego do kilku dni i obejmować co najmniej 8 godzin lekcyjnych zajęć),
i) Godzina lekcyjna – 45 minut zegarowych,
j) Rektor – Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
k) Kanclerz – Pełnomocnik Rektora ds Administracyjno-Finansowych – Kanclerz,
l) Strona internetowa Uczelni – serwis internetowy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie znajdujący się pod adresem www.mwse.edu.pl.

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji kursów i szkoleń w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (organizacji kursów i szkoleń, kwalifikowania kandydatów, organizacji zajęć dydaktycznych, formy zaliczania kursu, szkolenia oraz prawa i obowiązki uczestników kursów i szkoleń).
 2. Kursy i szkolenia organizuje oraz prowadzi ich obsługę administracyjną Dziekanat.
 3. Kursy i szkolenia są uruchamiane i zawieszane przez Rektora w drodze zarządzenia na wniosek Kierownika Dziekanatu.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
  a) nazwę kursu/szkolenia,
  b) cel kursu/szkolenia, zakres tematyczny, w tym główną tematykę kursu/szkolenia,
  c) czas trwania kursu/szkolenia,
  d) warunki rekrutacji, w tym wymogi jakie winni spełniać kandydaci,
  e) plan i program kursu/szkolenia,
  f) przewidywany termin rozpoczęcia zajęć,
  g) imienny wykaz osób proponowanych do realizacji kursu/szkolenia wraz z deklaracjami tych osób o podjęciu się prowadzenia zajęć na kursie/szkoleniu, w tym do prowadzenia głównej tematyki kursu/szkolenia.
 5. Kursy instruktorskie w MWSE W Tarnowie mogą być prowadzone w następujących dyscyplinach (specjalnościach) rekreacji ruchowej:
  a) Fitness – nowoczesne formy gimnastyki,
  b) Pływanie.
 6. Minimalną liczbę uczestników warunkującą uruchomienie kursu/szkolenia oraz limity przyjęć na kurs/szkolenia określa Kanclerz w drodze zarządzenia.
 7. Rektor wyznacza opiekuna merytorycznego kursu/szkolenia po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów ze względu na specyfikę kursu/szkolenia.
 8. Kursy i szkolenia są realizowane zgodnie z planem i programem uchwalonym dla danego kursu przez Senat MWSE w Tarnowie.
 9. Nadzór merytoryczny nad realizacją procesu dydaktycznego w ramach kursów i szkoleń sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

II. Rekrutacja na kursy i szkolenia

§ 3

 1. Rekrutacja na kursy i szkolenia odbywa się w sposób ciągły.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs/szkolenie obowiązani są złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:
  a) wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Uczelni,
  b) w przypadku kursów instruktorskich: kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oraz oryginał odpisu do wglądu w celu potwierdzenia jego zgodności) lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oraz oryginał świadectwa do wglądu w celu potwierdzenia jego zgodności),
  c) w przypadku pozostałych kursów dokształcających i szkoleń: kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub średniej lub kserokopię odpisu dyplomu ukończonej uczelni wyższej, (oraz oryginał świadectwa/odpisu dyplomu do wglądu w celu potwierdzenia jego zgodności),
  d) dwie kolorowe fotografie formatu legitymacyjnego (wymiary 3,5 cm x 4,5 cm) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dotyczy tylko kandydatów na kursy instruktorskie,
  e) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora rekreacji ruchowej wydane przez lekarza medycyny pracy,
  f) dowód osobisty do wglądu, podczas składania dokumentów.
 3. Uczestnikami kursu/szkolenia instruktorskiego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w Dziekanacie.
 5. O przyjęciu na kurs/szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc.
 6. Przystąpienie do zajęć w ramach kursu oraz szkolenia jest uwarunkowane podpisaniem przez uczestnika umowy o świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w § 17 ust. 3.
 7. Z chwilą przyjęcia na kurs lub szkolenie uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

III. Organizacja kursów i szkoleń

§ 4

 1. Na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów Senat uchwala plan i programy kursów/kursów instruktorskich/szkoleń.
 2. Kursy instruktorskie prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin lekcyjnych, na co najmniej dwóch sesjach szkoleniowych, inne kursy dokształcające prowadzi się w wymiarze co najmniej 30 godzin lekcyjnych w co najmniej jednej sesji szkoleniowej, szkolenia zaś prowadzi się w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych, w co najmniej jednej sesji szkoleniowej.
 3. Proces dydaktyczny odbywa się według ustalonego planu i programu kursów/szkoleń oraz harmonogramu zajęć dla kursów/szkoleń.
 4. Plan i program kursów instruktorskich – instruktor rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej określa:
  • plan kursu instruktorskiego: wykaz przedmiotów w kolejności ich realizacji z podziałem na sesje szkoleniowe oraz wykaz zaliczeń i egzaminów,
  • program kursu instruktorskiego: listę przedmiotów, ich wymiar godzinowy oraz formę realizacji zajęć (wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne), formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów.
 5. Kursy instruktorskie kończą się egzaminem końcowym.
 6. Plan i program innych kursów dokształcających określa: nazwę kursu, przedmioty, ich wymiary godzinowe, formę ich realizacji (wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne).
 7. Plan i program szkolenia określa: nazwę szkolenia, tematykę szkolenia, wymiar godzinowy szkolenia, sposób realizacji (wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne). Zaliczenie szkolenia następuje na podstawie obecności na szkoleniu. Prowadzący główną tematykę szkolenia odnotowuje zaliczenie szkolenia w karcie szkolenia wraz z listą obecności.
 8. Plany i programy kursów/kursów instruktorskich/szkoleń opracowują Katedry właściwe ze względu na zakres tematyczny kursów/szkoleń.
 9. Plan i program kursu instruktorskiego składa się z części ogólnej i specjalistycznej.
 10. Obsadę do zajęć dydaktycznych na kursach i szkoleniach zapewniają Katedry działające w Uczelni.
 11. Szczegółowe harmonogramy zajęć kursów/szkoleń są podawane do wiadomości uczestników nie później, niż na pierwszych zajęciach.
 12. Realizacja zajęć praktycznych w ramach części specjalistycznej kursu instruktorskiego może się odbywać w grupie nie większej niż 15 osób.
 13. Warunkiem uruchomienia kursu/szkolenia lub kolejnej edycji kursu/szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej minimalnej liczby uczestników określonej przez Kanclerza.
 14. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uruchomienie kursu/szkolenia w sytuacji zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej niż minimalna liczba uczestników określona w zarządzeniu Kanclerza. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor po uzgodnieniu z Kanclerzem na wniosek Kierownika Dziekanatu.
 15. W przypadku, gdy kurs/szkolenie nie zostanie uruchomiony, wniesione przez kandydatów opłaty podlegają zwrotowi.

§ 5

 1. Przebieg:
  a) kursów instruktorskich dokumentowany jest w:
  – kartach kursu: część ogólna z listą obecności i specjalistyczna z listą obecności,
  – protokole egzaminu końcowego.
  b) innych kursów dokształcających dokumentowany jest w:
  – karcie kursu z listą obecności.
  c) szkoleń dokumentowany jest w:
  – karcie szkolenia z listą obecności.
 2. Dokumentację przebiegu kursów prowadzi Dziekanat.
 3. Kursy instruktorskie prowadzone są w wymiarze:
  a) co najmniej 70 godzin – część ogólna,
  b) co najmniej 80 godzin – część specjalistyczna.
 4. Zajęcia w ramach kursów i szkoleń są realizowane w okresie od września do lipca.

IV. Prawa i obowiązki uczestnika kursu i szkolenia

§ 6

Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do:
a) uzyskiwania w ramach zajęć dydaktycznych i praktycznych objętych kursem/szkoleniem rzetelnej i aktualnej wiedzy,
b) korzystania ze zbiorów Biblioteki MWSE w Tarnowie, mieszczącej się w budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14,
c) rezygnacji z kursu/szkolenia. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej w Dziekanacie i skierowana do Rektora.

§ 7

Uczestnik kursu/szkolenia jest zobowiązany do:
a) udziału we wszystkich zajęciach oraz w przypadku kursu instruktorskiego zdania egzaminu końcowego,
b) terminowego wnoszenia opłat za udział w kursie/szkoleniu,
c) śledzenia aktualnych informacji dotyczących organizacji kursów/szkoleń, zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni oraz przesyłanych przez Uczelnię drogą elektroniczną,
d) niezwłocznego powiadomienia na piśmie Dziekanatu o zmianie wcześniej podanych danych osobowych,
e) dbania o dobre imię Uczelni i poszanowanie jej mienia,
f) stosowania się do regulaminów obiektów, w których odbywa się kurs/szkolenie,
g) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni.

§ 8

 1. Uczestnik kursu może uzyskać zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia.
 2. Absolwent kursu instruktorskiego otrzymuje świadectwo ukończenia tego kursu oraz legitymację instruktorską, absolwent innego kursu dokształcającego – świadectwo jego ukończenia, zaś absolwent szkolenia – certyfikat jego ukończenia.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 wydaje Dziekanat.

V. Zasady uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów

§ 9

 1. Plan i program kursów instruktorskich (część ogólna) zawiera m.in. wykaz przedmiotów kończących się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. W planie i programie kursów instruktorskich (część specjalistyczna) określono warunki zaliczenia tej części kursu. W planie i programie innych kursów dokształcających określono warunki zaliczenia kursu dokształcającego, zaś w planie i programie szkolenia warunki zaliczenia szkolenia.
 2. Warunkiem zaliczenia części ogólnej kursu instruktorskiego jest obecność na wszystkich zajęciach, uzyskanie zaliczenia i egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem i programem tej części kursu, oraz zdanie egzaminu końcowego.
 3. Warunkiem zaliczenia części specjalistycznej kursu instruktorskiego jest obecność na wszystkich zajęciach, otrzymanie zaliczenia z tej części (szczegółowe wymogi określa plan i program kursu) i zdanie egzaminu końcowego.
 4. W przypadku innych kursów dokształcających/szkoleń warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.
 5. Najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu kursu dokształcającego/szkolenia, prowadzący kurs/szkolenie zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie kartę kursu z listą obecności wraz z wynikami egzaminu końcowego w przypadku kursu instruktorskiego.

§ 10

 1. Prowadzący kurs/szkolenie jest zobowiązany na pierwszych zajęciach podać do wiadomości uczestników warunki zaliczenia z kursu/szkolenia a w przypadku egzaminu końcowego przedstawić uczestnikom podstawowe wymagania dotyczące egzaminu.
 2. Prowadzący zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczestnika na zajęciach. Prowadzący winien niezwłocznie powiadomić Dziekanat o pojawiających się nieobecnościach uczestników kursu/szkolenia. W takim przypadku Rektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników kursu/szkolenia.
 3. Obecność uczestnika na wszystkich zajęciach kursu instruktorskiego w ramach części ogólnej i specjalistycznej oraz innych kursów dokształcających i szkoleń jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków ukończenia kursu/szkolenia.

§ 11

 1. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów oraz egzaminach końcowych stosuje się następującą skalę ocen:
  Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
  celujący cel 6,0
  bardzo doby bdb 5,0
  dobry plus db+ 4,5
  dobry db 4,0
  dostateczny plus dst+ 3,5
  dostateczny dst 3,0
  niedostateczny ndst 2,0

   

 2. Przy zaliczaniu przedmiotów (wykładów/ćwiczeń/zajęć specjalistycznych itd.) dopuszcza się możliwość stosowania: zal. – zaliczono.
 3. Oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów wpisywane są przez prowadzących do karty kursu oraz protokołu egzaminu końcowego w przypadku kursów instruktorskich. W przypadku szkolenia główny prowadzący wpisuje zaliczenie szkolenia do karty szkolenia.

§ 12

 1. Każdy uczestnik kursu instruktorskiego ma prawo do dwóch terminów zaliczenia oraz do trzech terminów egzaminu.
 2. Uczestnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie poprzez przedłożenie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego. Na liście obecności prowadzący wpisuje: nieobecność usprawiedliwiona.
 3. Nowy termin egzaminu z danego przedmiotu uczestnik ustala z prowadzącym. Musi się on odbyć w terminie do 2 tygodni od pierwszego terminu egzaminu. Natomiast termin egzaminu końcowego z kursu instruktorskiego ustala się najpóźniej w okresie 1 miesiąca od daty pierwszego terminu wyznaczonego dla ogółu kursantów.

§ 13

 1. Rektor  podejmuje decyzję o skreśleniu uczestnika kursu/szkolenia z listy uczestników w przypadku:
  a) rezygnacji z kursu/szkolenia,
  b) niezaliczenia danej części kursu instruktorskiego (ogólnej lub specjalistycznej),
  c) niezaliczenia kursu dokształcającego,
  d) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs/szkolenie (po wcześniejszym pisemnym wezwaniu uczestnika do zapłaty zaległej należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia).
 2. Rektor może podjąć decyzję o skreśleniu uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia w przypadku określonym w § 10 ust. 2.
 3. Decyzja o skreśleniu uczestnika z listy powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4.
 4. Od decyzji Rektora o skreśleniu z listy uczestników kursu/szkolenia przysługuje prawo złożenia do Rektora za pośrednictwem Dziekanatu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. Ukończenie kursu i szkolenia

§ 14

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego kursu instruktorskiego jest otrzymanie zaliczeń i zdanie egzaminów w ramach części ogólnej oraz zaliczenie zajęć w ramach części specjalistycznej kursu zawartych w planie i programie kursów instruktorskich – instruktor rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej.

§ 15

 1. Warunkiem ukończenia kursu jest:
  a) obecność na zajęciach,
  b) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów,
  c) w przypadku kursu instruktorskiego zdanie egzaminu końcowego z każdej części kursu.
 2. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu końcowego z kursu w wyznaczonym terminie z usprawiedliwionych przyczyn lub uzyskania oceny niedostatecznej, uczestnikowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu.

VII. Posiadane uprawnienia

§ 16

 1. Uczestnik, który pomyślnie ukończył:
  a) kurs instruktorski (część ogólną i specjalistyczną) otrzymuje świadectwo ukończenia tego kursu oraz dodatkowo legitymację instruktorską,
  b) kurs dokształcający otrzymuje świadectwo ukończenia tego kursu,
  c) szkolenie otrzymuje certyfikat jego ukończenia.
 2. Świadectwo ukończenia kursu, certyfikat ukończenia szkolenia i legitymację instruktorską wydaje Uczelnia zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu. Wydane świadectwa, certyfikaty i legitymacje instruktorskie są rejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Uczelnię.
 3. Legitymacja instruktora jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie.

VIII. Odpłatność za kursy i szkolenia

§ 17

 1. Kursy i szkolenia w MWSE w Tarnowie są odpłatne.
 2. Zasady i wysokość opłat za kursy i szkolenia określa Kanclerz po uzyskaniu zgody Założyciela Uczelni.
 3. Uczestnik kursu/szkolenia zawiera z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie kursu/szkolenia. Wzór umowy zatwierdza Kanclerz na dany rok akademicki w drodze zarządzenia.
 4. Wysokość opłat za kursy/szkolenia jest podawana do ogólnej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni.
 5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, jest podawana w materiałach informacyjnych dotyczących kursu/szkolenia.
 6. Opłaty za kursy /szkolenia mogą być finansowane w całości lub w części przez instytucje kierujące uczestnika/uczestników na kurs/szkolenie.
 7. Opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu, jak również koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych, ponosi uczestnik lub instytucja kierująca go na kurs/szkolenie.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Traci moc poprzedni Regulamin kursów dokształcających i szkoleń zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 16/S/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
Zamiana rozmiaru
Kontrast