Tworzenie i doskonalenie systemu ocen pracowniczych

Kurs skierowany jest do dyrekcji personalnej, dyrektorów i zarządów firm oraz osób, które aktywnie zarządzają systemami personalnymi, szczególnie systemami ocen pracowniczych. Oferta kursu skierowana jest do osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

 • prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen okresowych
 • trening umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika
 • trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej
 • prezentacja możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej
 • prezentacja metod doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie
 • trening umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr

Przedmiot i treści kształcenia

 1. System ocen
  • Specyfika
  • Skuteczność systemu ocen okresowych
  • Budowanie efektywnego systemu ocen
  • Elementy systemu ocen
  • Korzyści systemu ocen
  • Cele systemu ocen
  • Zasady realizowania procesu oceny
 2. Etapy procesu oceny
  • Operacjonalizacja kryteriów oceny
  • Kompetencje
  • Etapy tworzenia systemu ocen
  • Opisy stanowisk
  • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 3. Czynniki podlegające ocenie
 4. Zasady tworzenia systemów ocen, okresowych
 5. Metody oceny
  • Relatywne (porównanie parami, rozkład normatywny, ranking) – korzyści i ograniczenia
  • Absolutne (ocena opisowa, punktowa skala ocen/ skale graficzne, skale behawioralne i Assessment center, 360, 180)
  • Samoocena
  • Ocena oparta na kompetencjach
 6. Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych
  • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
  • Zmiana organizacyjna
  • Zachowania pracowników
  • Rola związków zawodowych w procesie tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych
 7. Tworzenie arkuszy ocen okresowych
  • Błędy w tworzeniu arkuszy
  • Przykładowe arkusze ocen – analiza i tworzenie
 8. Rozmowy oceniające
  • Cele rozmowy oceniającej
  • Etapy rozmowy oceniającej
  • Przygotowanie się do rozmowy
  • Sterowanie przebiegiem rozmowy
  • Błędy w rozmowach
  • Symulacje rozmów oceniających
 9. Trening umiejętności komunikowania się w sytuacji oceny
  • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Indywidualne style komunikacyjne
  • Bariery skutecznego komunikowania się i metody ich przezwyciężania
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Reguły zachowań asertywnych
  • Przezwyciężanie sytuacji konfliktowych
 10. Wdrożenie systemów ocen okresowych
  • Pilotaż
  • Regulamin
 11. Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych
  • Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
  • Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
  • Ścieżki kariery
  • Planowanie rozwoju kadr

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.