Teoria i praktyka masażu segmentarnego (II stopień)

Minimalna liczebność grupy: 12
Maksymalna liczebność grupy: 18
Liczba godzin: 60

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

Ukończenie kursu I stopnia: Teoria i praktyka masażu klasycznego. Do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć świadectwo ukończenia kursu I stopnia.

Efekty kształcenia

Celem dydaktycznym jest realizacja treści programowych kursu dotyczących zarówno teorii, jak i praktycznego opanowania przez uczestników poszczególnych technik i chwytów masażu segmentarnego.
Wiedza:

 1. Zna budowę ciała człowieka.
 2. Posiada wiedzę z zakresu wskazań przeciwskazań do stosowania masażu segmentarnego.
 3. Zna techniki stosowane w masażu segmentarnym.

Umiejętności:

 1. Potrafi samodzielnie wykonać masaż segmentarny.
 2. Potrafi samodzielnie zdecydować o stosowanej technice masażu.

Kompetencje społeczne:

 1. Rozumie potrzebę współpracy w grupie i konsultacji z fachowcami w celu poprawy zdrowia podopiecznych.

Przedmioty i treści kształcenia

Wykłady: 20 godz.

 1. Wprowadzenie      (pojęcie masażu segmetarnego, anatomiczne i fizjologiczne podstawy masażu).
 2. Oddziaływanie masażu      segmentalnego (skóra, tkanka podskórna, mięśnie, układ kostny, układ nerwowy).
 3. Zasady masażu      segmentalnego. Wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania.
 4. Techniki      diagnostyczne- określenie zmian odruchowych w tkankach.

Ćwiczenia praktyczne: 40 godz.

 1. Podział ciała ludzkiego dla potrzeb wykonania masażu segmentarnego.
 2. Opracowanie okolicy grzbietu.
 3. Opracowanie okolicy klatki piersiowej i powłok brzusznych.
 4. Opracowanie karku, potylicy i głowy.
 5. Opracowanie kończyn górnych i kończyn dolnych.
 6. Opracowanie całego ciała.
 7. Badanie  zmian odruchowych. Przesunięcia odruchowe.
 8. Badanie punktów spustowych.

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • Wykłady: prezentacje multimedialne oraz prezentacje praktyczne poszczególnych technik masażu klasycznego
 • Ćwiczenia praktyczne oraz prezentacje praktyczne poszczególnych technik masażu klasycznego
 • Forma weryfikacji wiedzy i umiejętności praktycznych: egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego: Teoria i praktyka masażu segmentarnego (II stopień).

Zamiana rozmiaru
Kontrast