Mediacje i negocjacje

Kurs skierowany jest do absolwentów studiów wyższych. Jego ukończenie daje absolwentom podstawy do ubiegania się, we współpracy z uprawnionymi instytucjami, o wpis na listy sądowe mediatorów w sprawach cywilnych zaś absolwentom o wykształceniu prawniczym, socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym itp. daje możliwość wpisu na  listy sądowe mediatorów w sprawach nieletnich, rodzinnych i karnych.

Absolwenci kursu zwiększą ponadto swoje szanse na rynku pracy, zwłaszcza jako specjaliści ds. rozwiązywania konfliktów np. w urzędach i instytucjach administracji publicznej, w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych i pozarządowych instytucjach pomocy społecznej itp., a także jako np. negocjatorzy, specjaliści ds. personalnych oraz  public relations.

Kompetencje uzyskane przez absolwentów będą również niezbędne wszędzie tam gdzie w zakresie ich obowiązków znajdzie się zarządzanie personelem, kontakt z partnerami biznesowymi lub klientami, doradztwo, poradnictwo, resocjalizacja, kuratela itp.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 100

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne

 • Ukończone studia wyższe –  preferowani absolwenci kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć kserokopie dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Efekty kształcenia

 • uzyskanie wiedzy teoretycznej o konflikcie i metodach zarządzania konfliktami
 • doskonalenie autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej
 • nabycie kompetencji diagnozowania konfliktów
 • doskonalenie umiejętności pomagania innym w sytuacjach konfliktu
 • przygotowanie do pełnienia roli negocjatora i mediatora

W trakcie obowiązkowych zajęć uczestnik kursu uzyska kompetencje diagnozowania i pomagania w rozwiązywaniu konfliktów za pomocą mediacji i negocjacji oraz rozwinie kompetencje w dziedzinie autoprezentacji i komunikowania interpersonalnego.

Liczba godzin i zakres tematyczny kursu spełnia polskie standardy szkolenia mediatorów określone przez Społeczną Radę ds.  Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Psychologia komunikacji interpersonalnej – 4w/8ćw – elementy psychologii społecznej; werbalne i niewerbalne komunikowanie interpersonalne, psychologiczne aspekty konfliktów.
 2. Techniki wywierania wpływu społecznego – 4w/8ćw – – autoprezentacja i kształtowanie wizerunku, asertywność, promocja usług własnych; techniki argumentacji i perswazji, manipulacja – diagnoza i przeciwdziałanie.
 3. Emisja głosu – 4ćw – elementy retoryki, diagnoza problemów z emisją głosu, warsztat kultury słowa mediatora i negocjatora.
 4. Konflikt i zarządzanie konfliktem – 8w/8ćw – elementy teorii konfliktu, zarządzanie konfliktem, formy ADR; elementy teorii negocjacji i mediacji, praktyczne aspekty mediacji; mediator i mediacja w polskim systemie prawnym, stan aktualny i perspektywy rozwoju mediacji w Polsce, edukacja w zakresie mediacji.
 5. Etyka pomagania w konflikcie – 4w/4ćw – filozoficzne podstawy pomagania w konflikcie; etyka doradcy, negocjatora i mediatora; psychologiczne uwarunkowania i problemy pomagania innym.
 6. Mediacje w konfliktach rodzinnych – 4w/8ćw – regulacje prawne mediacji rodzinnych, specyfika mediacji rodzinnych i okołorozwodowych, przeciwwskazania do prowadzenia mediacji; stadia procesu rozwodowego, reakcje małżonków na rozwód, potrzeby i reakcje dzieci w sytuacji kryzysu okołorozwodowego; mediacje rodzinne a inne formy interwencji, wybrane problemy praktyczne i symulacje mediacji.
 7. Mediacje między ofiarą a sprawcą – 4w/8ćw – idea sprawiedliwości naprawczej, regulacje prawne mediacji z zakresu prawa karnego, specyfika mediacji pomiędzy ofiarą a sprawcą, ograniczenia i problemy praktyczne stosowania mediacji karnych w działaniach policji, prokuratury, sądu.
 8. Mediacje szkolne i rówieśnicze – 4w/8ćw – specyfika mediacji szkolnych i rówieśniczych, praktyczne problemy mediacji szkolnych w Polsce, symulacje mediacji.
 9. Mediacje w sporach cywilnych, administracyjnych i konfliktach społecznych – 4w/8ćw – regulacje prawne mediacji cywilnych, specyfika mediacji cywilnych, mediacje sądowe i pozasądowe z zakresu prawa cywilnego; prawne i praktyczne uwarunkowania polubownego załatwiania sporów administracyjnych; mediacje w konfliktach społecznych; wybrane problemy praktyczne i symulacje mediacji.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadku, ćwiczenia symulacyjne.
 • Forma realizacji zajęć: wykłady i ćwiczenia

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.