Kultura organizacyjna – miękki wymiar organizacji

Kurs adresowany jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli, pracowników i specjalistów HR, liderów zespołów. Oferta kursu skierowana jest do osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

 • doprecyzowanie pojęcia kultury, norm i wartości organizacji
 • rozpoczęcie i/lub kontynuowanie procesu świadomego budowania kultury organizacji z perspektywy swojego stanowiska/ obszaru/ zespołu
 • skuteczne promowanie wśród współpracowników postaw sprzyjających realizacji przyjętego w organizacji systemu wartości

Przedmioty i treści kształcenia

 • Istota kultury organizacyjnej
 • Funkcje kultury organizacyjnej
 • Klimat organizacyjny
 • Umiejętności i narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej – dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów)
 • Diagnoza kultury organizacyjnej – dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów)

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.