Fitness – nowoczesne formy gimnastyki – kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe.

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych:

 • 150 godzin (70 godzin część ogólna + 80 godzin część specjalistyczna) lub
 • 80 godzin (część specjalistyczna) – dla studentów MWSE  kierunku Turystyka i rekreacja lub osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu.

Efekty kształcenia

Celem kursu jest przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć grupowych w klubach fitness lub obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Część ogólna ma na celu przygotowanie teoretyczne, obejmujące znajomość budowy organizmu człowieka, jego funkcjonowania, metod nauczania ruchu oraz elementów psychologii koniecznych do pracy z poszczególnymi grupami ludzi.

Część specjalistyczna ma na celu zapoznanie z teorią, metodyką oraz   organizacyjnymi zasadami prowadzenia zajęć fitness. Fitness – dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia w sferze psychologicznej jak i socjologicznej w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia optymalnej dla (jednostki) sprawności fizycznej – poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb danego człowieka.

Absolwent kursu jest wszechstronnie przygotowany do prowadzenia zajęć fitness w ośrodkach prowadzących tego typu zajęcia (odnowa biologiczna, siłownie, sale gimnastyczne). Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na właściwy dobór ćwiczeń w zależności od wieku i stopnia wytrenowania poszczególnych uczestników zajęć. Potrafi zaplanować w sposób fachowy indywidualny trening rekreacyjny. Efektem działalności zawodowej instruktorów jest przede wszystkim podniesienie lub utrzymanie sprawności fizycznej osób w różnym wieku, ze zróżnicowanym potencjałem sprawności przy uwzględnieniu ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Przedmioty i treści kształcenia

CZĘŚĆ OGÓLNA

 • Podstawy rekreacji
 • Anatomia z biomechaniką
 • Fizjologia człowieka
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Dietetyka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 • Omówienie pojęć: wellness, fitness i aerobik
 • Charakterystyka wybranych form aerobiku
 • Zasady bezpieczeństwa podczas lekcji fitness
 • Rola muzyki w zajęciach aerobiku
 • Komponenty muzyki: blok, fraza, ósemka
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas zajęć
 • Kroki podstawowe w zajęciach aerobiku i step aerobiku
 • Terminologia, technika wykonania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających
 • Choreografia w zajęciach aerobiku; jej struktura i elementy zróżnicowania
 • Tok lekcji fitness
 • Metodyka nauczania, charakterystyka metod, narzędzia dydaktyczne
 • Korzyści wynikające z regularnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych fitness

Metody dydaktyczne

 1. Oglądowe (pokaz, obserwacja)
 2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
 3. Metody stosowane w budowaniu choreografii: metoda redukcji, tematyczna, dodawania, blokowa, całościowa, split (cięcie krzyżowe)
 4. Praktycznego działania: syntetyczna, analityczna, kompleksowa

Formy realizacji zajęć

 • wykład, ćwiczenia, warsztaty

Kurs kończy się uzyskaniem legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością FITNESS –  NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników.