Etyka wydawnicza

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie”, prowadząc działalność wydawniczą, stosuje zasady mające na celu ochronę praw autorskich i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swoich działaniach kieruje się wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy w swojej pracy kierują się przyjętymi zasadami etycznymi, zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując dostępne im narzędzia.

§ 1
Wydawca

 1. Monitoruje przestrzeganie przez osoby zaangażowane w proces wydawniczy, w szczególności autorów, redaktorów i recenzentów, przyjętych zasad etycznych i stara się zapobiegać praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Określa zasady przyjmowania tekstów do publikacji i udostępnia je na stronie internetowej Wydawnictwa.
 3. Przyjmuje do procedowania oryginalne teksty naukowe, o potwierdzonej recenzją wartości i oryginalności ujęcia tematu.
 4. Zapewnia obiektywną i merytoryczną ocenę tekstów, zapobiegając konfliktom interesów autorów, redaktorów i recenzentów.
 5. Dba o przestrzeganie przepisów prawa autorskiego, wspiera autorów, których prawa zostały naruszone, podejmując odpowiednie działania w stosunku do osób je naruszających.
 6. Wspiera pracowników Wydawnictwa w ujawnianiu nieuczciwych praktyk, w szczególności stwarza możliwości wykrywania plagiatów i posiada procedury dotyczące postępowania w przypadku ich ujawnienia.
 7. Dba o wysoki poziom edytorski publikowanych prac.
 8. Zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zarówno autorów, recenzentów, redaktorów, jak i innych współpracowników.

§ 2
Redaktor naukowy

 1. Dba o właściwy dobór publikowanych prac, przyjmując jako kryteria profil wydawniczy, wartość naukową tekstów, ich oryginalność i przejrzystość, i nie kieruje się w ich wyborze osobistymi preferencjami czy korzyściami.
 2. Do publikacji akceptuje wyłącznie teksty, które uzyskały pozytywną rekomendację recenzenta/recenzentów.
 3. Stosuje dostępne środki i metody zapobiegania nieuczciwym praktykom (w szczególności plagiatom, zjawiskom ghostwitting, guest authorship).
 4. Dba o rzetelność naukową publikowanych prac, ujawnia podejrzenia plagiatu, brak rzetelności w badaniach i przedstawianiu ich rezultatów (np. manipulowanie danymi, fałszowanie wyników); w razie potwierdzenia stosowania przez autora nieuczciwych praktyk jest gotowy wycofać tekst z procesu wydawniczego na każdym jego etapie, a w odniesieniu do prac już opublikowanych – zamieścić odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania lub wycofać publikację z dystrybucji.
 5. Dba o poufność powierzanych mu tekstów prac naukowych, recenzji i opinii redakcyjnych oraz wszelkich dokumentów tworzonych w trakcie procesu wydawniczego.

§ 3
Autor

 1. Zapewnia oryginalność składanej do publikacji pracy, rzetelność badań i obiektywizm w prezentacji uzyskanych wyników.
 2. Przestrzega przyjętych przez Wydawcę zasad przygotowania tekstu do publikacji.
 3. Zgłasza do publikacji wyłącznie własny tekst, a w razie współautorstwa posiada upoważnienie do tej czynności od współautorów; wszystkie osoby wymienione jako autorzy powinny mieć faktyczny udział w powstaniu tekstu.
 4. Składa oświadczenie, że zgłaszany do publikacji tekst jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, nie był wcześniej publikowany i nie został jednocześnie przedłożony innemu wydawcy.
 5. W przypadku pracy współautorskiej ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu; zjawiska ghost writing i guest authorship są traktowane jako przejaw zachowań nieetycznych i nierzetelności naukowej.
 6. Ujawnia źródła informacyjne, w tym publikacje innych autorów wykorzystane podczas pisania pracy, przez ich dokumentowanie, zgodnie z przyjętymi zasadami.
 7. Ujawnia źródła finansowania prac badawczych, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów w powstanie tekstu.
 8. Jest przygotowany do przedłożenia Wydawcy nieprzetworzonych danych źródłowych, w szczególności na potrzeby recenzji.
 9. Jest przygotowany do niezwłocznej korekty dostrzeżonych przez redaktorów błędów na każdym etapie procesu wydawniczego.
 10. Jest zobowiązany do zgłaszania i korygowania dostrzeżonych przez siebie błędów na każdym etapie procesu wydawniczego oraz po publikacji.

§ 4
Recenzent

 1. Upewnia się, że między nim a autorem pracy nie występuje konflikt interesów, a w razie wystąpienia takiego konfliktu lub jego podejrzenia – natychmiast informuje o tym wydawcę.
 2. Upewnia się, że zakres merytoryczny pracy nie wykracza poza obszar, w którym się specjalizuje, w przeciwnym razie natychmiast informuje o tym Wydawcę.
 3. Dostarcza zamówioną przez Wydawcę opinię w wyznaczonym umową terminie; jeżeli dotrzymanie terminu jest niemożliwe, informuje o tym niezwłocznie zlecającego.
 4. Wyraża swoją opinię w sposób obiektywny, rzetelny, konstruktywny, zgodnie z posiadaną wiedzą, używa argumentów merytorycznych, wystrzegając się przy tym personalnej krytyki autora.
 5. Ujawnia w recenzji wszystkie dostrzeżone przykłady nierzetelności naukowej tj. ujawnione plagiaty (w tym autoplagiaty), istotne podobieństwa do innych publikacji, niewłaściwą interpretację i manipulowanie danymi, nieprawidłowe dokumentowanie wykorzystanych źródeł.
 6. Nie wykorzystuje recenzowanej pracy dla swoich potrzeb i korzyści, nie ujawnia jej treści innym osobom.
 7. Zachowuje poufność odnośnie do treści recenzji i nie ujawnia jej osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym.
Zamiana rozmiaru
Kontrast