Diagnozowanie stanu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie Tarnowa i Małopolski

Projekt rozwojowy własny.
Jednostka prowadząca: Katedra Zarządzania

Problematykę innowacyjności podejmuje wiele publikacji krajowych i zagranicznych. Badane są jednak przede wszystkim uwarunkowania innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw. Mniej uwagi poświęca się natomiast ocenie ich efektywności oraz oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw i regionu małopolskiego. Dlatego też celem projektu jest:

 1. Sporządzenie mapy kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw i regionu małopolskiego, która stanowiłaby podstawę budowy regionalnego systemu innowacji.
 2. Opracowanie uniwersalnej metodyki oceny systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie i regionie, która swoim zakresem obejmowałaby:
  a) monitoring tj. system wskaźników, w ujęciu rzeczowym i finansowym, służący do mierzenia rezultatów innowacyjności i oceny ich efektywności ekonomicznej,
  b) ewaluacje oddziaływań tj. ocenę rezultatów efektów ekonomiczno-społecznych i korzyści dla badanych przedsiębiorstw i regionu w dłuższej perspektywie;

Zespół badawczy:

  1. prof. dr hab. Leszek Kozioł
  2. dr hab. Michał Woźniak, prof. MWSE
  3. dr Maria Dąbrowa
  4. dr Michał Kozioł
  5. dr inż. Anna Wojtowicz (kierownik projektu)
  6. mgr Anna Karaś
  7. mgr Anna Mikos
  8. mgr Radosław Pyrek