Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO

Małopolska kuźnia kadr - baner UE

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna realizuje projekt Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, III oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Kierownik projektu: mgr Zofia Kozioł
Termin realizacji: 1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1055 520 zł.
Kwota dofinansowania: 1 023 854 zł, w tym:

  • 889 592 zł ze środków europejskich (EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój),
  • 134 262 ze środków dotacji celowej.

Wkład własny MWSE: 31 666 zł.

Cel projektu

Celem projektu Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO jest podniesienie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa kompetencji studentów kierunku Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim), dzięki realizacji wsparcia w formie modyfikacji obowiązujących w MWSE programów kształcenia.

Opis projektu

Dostosowanie programu kształcenia zwiększy zakres kształcenia praktycznego i wprowadzi elementy dydaktyki w nowym kształcie, niedostępnym obecnie w MWSE. Program kształcenia zostanie określony w ścisłej współpracy z sektorem BPO (przedsiębiorcami). Zajęcia finansowane ze środków EFS będą prowadzić do nabywania kwalifikacji rynkowych, funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Rejestr ten działa w oparciu o przepisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) i jest nadzorowany przez MEN. Dzięki przyjęciu takiej formy wsparcia, studenci uzyskają dodatkowe praktyczne umiejętności. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb ustalono, że aktualizacja programu (tj. aktualizacja treści kształcenia) obejmie następujące obszary:

  • profesjonalne budowanie wizerunku organizacji, przedstawianie swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy;
  • zarządzanie relacjami z klientami z użyciem specjalistycznych narzędzi ICT, tworzenie ofert handlowych, a także kierowanie konfliktami.

 

Małopolska kuźnia kadr - grafika ilustracyjna

Zamiana rozmiaru
Kontrast