Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pracownik

mgr Zbigniew Gieroń
kontakt: gieronzkr@gmail.com
tel. 605 607 887

Zadania

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie działa na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz.704 z późn. zm). Do zadań Stanowiska należy między innymi:

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowanie na bieżąco Rektora i Pełnomocnika Rektora do spraw Administracyjno-Finansowych – Kanclerza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i zgłaszanie propozycji co do sposobu ich usunięcia;
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony ppoż.;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • prowadzenie instruktażu ogólnego dla pracowników Uczelni zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami pracowników, chorobami zawodowymi;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków studentów i uczestników innych form kształcenia na terenie Uczelni;
 • prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników;
 • nadzór nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki higieny osobistej;
 • prowadzenie ewidencji zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną i roboczą i obuwie robocze;
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Uczelni,
 • ustalanie potrzeb i nadzorowanie zaopatrzenia Uczelni w środki, sprzęt i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej i współdziałanie z Działem Administracyjno-Gospodarczym w ich rozmieszczeniu na terenie Uczelni,
 • nadzór nad rozmieszczeniem środków, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz ich sprawnością i odpowiednią konserwacją,
 • realizacja ustaleń pokontrolnych w zakresie bhp i ochrony ppoż.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

FAQ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czy można dopuścić do pracy osobę, która nie wykonała badań profilaktycznych?

Pracownika, który nie ma aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy w MWSE w Tarnowie na zajmowanym stanowisku pracy nie można do pracy dopuścić. Sprawę tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także § 92 Regulaminu Pracy MWSE w Tarnowie.

Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań?

Wszelkie konsekwencje związane z dopuszczeniem do pracy osoby nieposiadającej ważnych badań lekarskich ponosi pracodawca i bezpośredni przełożony.

Co grozi pracownikowi za niewykonanie badań we wskazanym terminie?

Wykonanie badań lekarskich jest obowiązkiem pracowniczym, a jego niewykonanie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Czy każdemu pracownikowi MWSE przysługuje refundacja okularów?

Niestety nie każdy pracownik może ubiegać się o refundację okularów. Problem dofinansowania przez pracodawcę szkieł korekcyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

Pracownik może uzyskać dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, jeśli przez co najmniej cztery godziny dziennie wykonuje pracę przy monitorze ekranowym (z wyłączeniem pracy przy laptopie), a lekarz okulista w czasie badań profilaktycznych stwierdzi konieczność stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z komputerem. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie  na wniosek pracownika, a jego wysokość określają przepisy wewnętrzne (zarządzenie kanclerza).

W przypadku pracowników MWSE – zgodnie z decyzją pracodawcy –  dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje także pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli akademickich, jeżeli w trakcie badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy zdecyduje o konieczności ich stosowania.

Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych?

Praca przy komputerze nie jest pracą w warunkach szkodliwych, jest natomiast pracą uciążliwą. Pracownik przyjmuje wymuszoną pozycję ciała, na którą po pewnym czasie układ mięśniowo-szkieletowy zaczyna reagować, odczuwając różne  dolegliwości (ból karku, sztywność pleców i nóg, niewyraźne widzenie, drętwienie palców).

Należy te uciążliwości minimalizować m.in. poprzez stosowanie pracy przemiennej i robienie przerw w pracy (po godzinie pracy przy komputerze powinno nastąpić 5 min. przerwy). Należy zadbać o odpowiednie dostosowanie elementów stanowiska pracy do pracownika, a także stosować zalecone przez lekarza profilaktyka okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze.

Czy w obiektach Uczelni wolno palić tytoń?

Nie! Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zabrania palenia tytoniu na terenie uczelni. Oznacza to zakaz palenia tytoniu nie tylko w obiektach zamkniętych (budynkach), ale także na terenie otwartym, przynależnym do danej uczelni. Obiekty muszą być odpowiednio oznakowane zakazami palenia przez administratorów. Osoba paląca w obrębie oznakowania podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.

Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek przy pracy?

Na podstawie zebranej dokumentacji powypadkowej (zapis wyjaśnień poszkodowanego, zapis wyjaśnień świadka/ów, notatka służbowa przełożonego lub nauczyciela akademickiego, dokumentacja lekarska) – powołany zespół powypadkowy (pracownik Inspektoratu BHP oraz przedstawiciel załogi) ustala okoliczności i przyczyny wypadku.

Jeśli zgodnie z definicją wypadku przy pracy (za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą)  dane zdarzenie spełnia jej wymogi,  to mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Zespół powypadkowy sporządza Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który zatwierdzany jest przez Rektora i Kanclerza (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz.U. nr 105, poz. 870).

Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek studencki?

W świetle ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 737)  za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, przysługuje:

 1. renta z tytułu niezdolności do pracy;
 2. jednorazowe odszkodowanie;
 3. świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem, że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Świadczenia określone w punkcie 1 i 2 finansowane są ze środków budżetu państwa – przyznaje je i wypłaca ZUS na wniosek osoby uprawnionej do tych świadczeń.

Gdy student ulegnie wypadkowi w czasie odbywania zajęć dydaktycznych jest zobowiązany powiadomić  o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia. Jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie Uczelni w przerwie pomiędzy zajęciami – o zdarzeniu informuje pracownika portierni lub innego pracownika (jeśli jest w stanie to zrobić). Do przekazania informacji i wypadku zobowiązana jest także każda osoba będąca świadkiem takiego zdarzenia.

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studenckich stosuje się przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Kto i komu powinien zgłosić, że wydarzył się wypadek na zajęciach?

Wypadek powinien zgłosić nauczyciel akademicki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba wykonująca zadania nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadek zdarzenia, osoba poszkodowana. Pracownik lub student powinni bezzwłocznie powiadomić Rektora o zaistniałym zdarzeniu w miejscu pracy i pobierania nauki. W praktyce  najczęściej i najszybciej powiadamiany jest telefonicznie Inspektorat BHP, a następnie realizowane jest pisemne potwierdzenie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli jest to wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny  Rektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuraturę.

Dokumenty do pobrania

Działania prewencyjne

W styczniu 2014 r.  Inspektorat BHP Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uzyskał środki na działania prewencyjne w wysokości 1000 zł  z Funduszu Prewencyjnego PZU (Decyzja Prewencyjna Nr MPR-GK-466-333/13/PZU/KRK). Pozyskane środki pozwoliły na zakup:

 • publikacji książkowej  pt. Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
 • ergonomicznych podkładek pod nadgarstek do pracy na stanowiskach komputerowych
 • instrukcji BHP i PPOŻ
 • podłogowych znaków ostrzegawczych „UWAGA ŚLISKO”
 • tablic edukacyjno-poglądowych (50 x 70 cm) – pierwsza pomoc przedlekarska
Zamiana rozmiaru
Kontrast