Jednostki organizacyjne

W skład Uczelni wchodzą jednostki organizacyjne o charakterze badawczo-dydaktycznym oraz jednostki  organizacyjne o charakterze ogólnouczelnianym.

Jednostkami organizacyjnymi o charakterze badawczo-dydaktycznym Uczelni są katedry i samodzielne zakłady. Realizują one działalność dydaktyczną, badawczą i naukową.

Jednostkami organizacyjnymi o charakterze ogólnouczelnianym są: Sekretariat Uczelni, Dziekanat (zajmujący się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego), Kwestura (zajmująca się gospodarką finansowo-rzeczową), Dział Personalny (prowadzący sprawy kadrowe), Dział Administracyjno-Gospodarczy, Wydawnictwo i Biblioteka Główna pełniąca funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej.

Niektóre zadania realizowane są przez osoby, którym Rektor, zarządzający Uczelnią, przekazał swoje pełnomocnictwo: Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, Pełnomocnika Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerza, Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,  Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Pracodawcami, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Studenckich, Pełnomocnika Kanclerza ds. Promocji.

Zamiana rozmiaru
Kontrast