Jednostki organizacyjne

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie posiada strukturę dwuwydziałową, którą tworzą Wydział Nauk o Wychowaniu oraz Wydział Zarządzania i Turystyki złożone z katedr i samodzielnych zakładów. Zadaniem tych jednostek jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

W ramach Uczelni działają także jednostki o charakterze ogólnouczelnianym. Są nimi Wydawnictwo i Biblioteka Główna pełniąca funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej.

Obsługą administracyjną procesu dydaktycznego zajmuje się Dziekanat (wspólny dla obu wydziałów).

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansowo-rzeczową, którą zajmuje się Kwestura. Sprawy kadrowe prowadzi Dział Personalny, a gospodarcze – Dział Administracji Gospodarczej.

Niektóre zadania realizowane są przez osoby, którym zarządzający Uczelnią przekazali swoje pełnomocnictwo: pełnomocnika rektora ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, pełnomocnika rektora ds. współpracy z zagranicą, pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich i współpracy z pracodawcami, pełnomocnik rektora ds organizacji studenckich, pełnomocnika kanclerza ds. promocji i reklamy.