Informacja o dotacjach w 2017 r.

Stypendia i zapomogi

Dotacja podmiotowa na 2017 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 261 900 zł.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2017 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 726 400,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 115 700,00
Zapomoga losowa 5250,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 500 100,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 347 450,00

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (wypłacane przez 9 miesięcy w roku):

  • stypendia socjalne, w wysokości 250-400  zł otrzymuje 139 studentów;
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 300-500  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 24 osoby.
  • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 500-1000  zł, pobiera 67 studentów;
  • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 1300-1800 zł, otrzymuje 2 studentów.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 września 2017 roku wypłacono 5 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2017 r. dotacja budżetowa na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wyniosła 49 500 zł. Umożliwiło to:

  • zakup dostępu do wydawnictw formie elektronicznej (w ramach oferty platformy Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie na komputerach domowych;
  • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
  • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
  • działalność biura Głównego Specjalisty ds. Studentów Niepełnosprawnych.