Informacja o dotacjach w 2016 r.

Stypendia i zapomogi

Dotacja podmiotowa na 2016 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 428 300 zł.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2016 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 689 900,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 99 600,00
Zapomoga losowa 3100,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 453 600,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 246 200,00

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 (wypłacane przez 9 miesięcy w roku):

  • stypendia socjalne, w wysokości 550-850  zł (powiększone – 650-950 zł), otrzymuje 126 studentów;
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 600-800  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 23 osoby.
  • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 600-1000  zł, pobiera 75 studentów;
  • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 1300-1800 zł, otrzymuje 3 studentów.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, w okresie od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2016 roku wypłacono 5 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2016 r. dotacja budżetowa na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wyniosła 39,9 tys. zł. Umożliwiło to:

  • zakup dostępu do wydawnictw formie elektronicznej (w ramach oferty platformy Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie na komputerach domowych;
  • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
  • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
  • działalność biura Głównego Specjalisty ds. Studentów Niepełnosprawnych.