Informacja o dotacjach w 2014 r.

Stypendia i zapomogi

Dotacja podmiotowa na 2014 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1446,5 tys. zł.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2014 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 742 600,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 116 950,00
Zapomoga losowa 7 700,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 501 300,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 368 550,00

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015 (wypłacane przez 9 miesięcy w roku):

 • stypendia socjalne, w wysokości 400-550  zł (powiększone – 550-650 zł), otrzymywało 220 studentów;
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 350-450  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobierało 33 osoby.
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 500-700  zł, pobierało 114 studentów;
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 700-800 zł, otrzymywało 3 studentów;
 • nagrodę rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia sportowe (700 zł) – 1 osoba.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 300-1000 zł, w okresie od 1 grudnia 2013 – 30 listopada 2014 roku wypłacono 16 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2014 r. dotacja budżetowa na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wyniosła 69,6 tys. zł. Umożliwiło to:

 •  zakup dostępu do prawie 300 podręczników akademickich i wydawnictw monograficznych w formie elektronicznej (w ramach oferty platformy Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie, na komputerach domowych;
 • zakup podręczników akademickich i monografii w formie drukowanej  do Biblioteki Głównej;
 • rozszerzenie oferty sprzętu elektronicznego o 2 komputery stacjonarne (dostępnego w firmie symulacyjnej)
 • uzupełnienie komputera przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w Czytelni Biblioteki Głównej o tablet piórkowy;
 • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
 • zorganizowanie klubu miłośników psychologii;
 • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
 • działalność biura Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych

Utrzymanie potencjału badawczego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr 217866/E-717/S/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymała dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania i Turystyki w 2014 roku w wysokości 64,76 tys. zł.

Informacje objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) udostępniane są na pisemny wniosek osoby/jednostki zainteresowanej. Wniosek należy przesłać na adres Uczelni: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.