Informacja o dotacjach w 2013 r.

Stypendia i zapomogi

W 2013 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie  otrzymała 1423,2 tys. złotych.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2013 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 742 350,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 144 800,00
Zapomoga losowa 25 000,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 611 200,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 523 350,00

W roku akademickim 2013/2014 stypendia socjalne (wynoszące 250-450 zł) otrzymywało 232 studentów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów, w wysokości 300- 600 zł, pobierało 144 studentów, natomiast stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (300-400 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności) – 38 osób. Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, wypłacono 45 studentom w okresie od 1 grudnia 2012 – 30 listopada 2013 roku.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2013 r. dotacja budżetowa na te działania wyniosła 76,1 tys. zł. Umożliwiło to:

  • zakup dostępu do 260 podręczników akademickich i wydawnictw monograficznych w formie elektronicznej (w ramach oferty Czytelni IBUK Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie, na komputerach domowych;
  • rozszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu elektronicznego (dostępnego w biurze Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych) o 3 notebooki, 2 tablety, 2 skanery ręczne, dyktafony, nośniki pendrive, modemy do mobilnego Internetu;
  • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych i zamieszczenie ich na platformie e-learningowej MWSE;
  • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
  • działalność biura Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz jego wyposażenie w drukarkę, kserokopiarkę i niszczarkę dokumentów.