Informacja o dotacjach w 2012 r.

1Stypendia i zapomogi

W 2012 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów Uczelnia otrzymała 1670 tys. złotych

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2012 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 845 430,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 134 750,00
Zapomoga losowa 12 400,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 703 000,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 695 580,00

W roku akademickim 2012/2013 stypendia socjalne (wynoszące 280-520 zł) otrzymywało 220 studentów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów, w wysokości 300-1000 zł, pobierało 166 studentów, natomiast stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (250-450 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności) – 47 osób. Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 150-1000 zł, wypłacono 24 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2012 r. dotacja budżetowa na te działania wyniosła 59,6 tys. złotych. Umożliwiło to zakup:

  • dostępu do 160 podręczników akademickich i wydawnictw monograficznych w formie elektronicznej (w ramach oferty Czytelni IBUK Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie, na komputerach domowych;
  • 2 notebooków, które studenci niepełnosprawni mogą wypożyczyć w biurze Pełnomocnika;
  • stanowiska komputerowego wyposażonego w fotel ergonomiczny, klawiaturę specjalistyczną i trackball, a także profesjonalne oprogramowanie czytające tekst, programy graficzne i przetwarzające obrazy na format tekstowy; z którego korzystać można w bibliotece uczelnianej;
  • skanera i drukarki, stanowiących dodatkowe wyposażenie stanowiska komputerowego dla osób niepełnosprawnych w bibliotece uczelnianej, które służyć będą także do przygotowywania alternatywnych form materiałów dydaktycznych.

W ramach zadań realizowanych ze środków budżetowych zwiększono dostępność uczelnianej strony internetowej, dostosowując ją do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie 2 (level 2 AA).