Środki publiczne

Pomoc materialna dla studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków funduszu pomocowego utworzonego z dotacji budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. Pomoc ta może być świadczona poprzez wypłatę:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 • zapomogi.

Podziału środków dokonuje się w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Rok 2018

Dotacja podmiotowa na 2018 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 074 900,00 zł.

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (wypłacane przez 9 miesięcy w 2018 roku):

 • stypendia socjalne, w wysokości 250-400  zł otrzymuje 139 studentów;
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 300-500  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 24 osoby.
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 500-1000  zł, pobiera 67 studentów;
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 1300-1800 zł, otrzymuje 2 studentów.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, w okresie od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2018 roku wypłacono 3 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (wcześniej Biuro Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych), realizujące zadania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Rok 2018

Dotacja podmiotowa na 2018 r. na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wynosi
46 700,00 zł.

Utrzymanie potencjału badawczego

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymuje dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania i Turystyki:

 • w 2014 r. w wysokości 64 760,00 zł
 • w 2015 r. w wysokości 70 130,00 zł
 • w 2016 r. w wysokości 69 250,00 zł
 • w 2017 r. w wysokości 66 850,00 zł
 • w 2018 r. w wysokości 16 260,00 zł

Łączna kwota dotacji przyznanej w latach 2014-2018 to  287 250,00 zł.